„Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове“

 

 

                                                                  

 БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

ПРОГРАМА

ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС (ТОО) - РУСЕ) И ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОДБХ) - РУСЕ

НА ТЕМА: 

Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове“

15 март 2019 г. (петък)

Място на провеждане: 

гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала „Свети Георги“,

(сградата на Областна администрация - Русе)

 

10.00 10.30 ч.  Регистрация на участниците и откриване 

10. 30– 11.00 ч.  Акценти в нормативната база при употребата на продукти за растителна защита.

         Лектор:    д-р Галина Георгиева, н-к отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - гр. Русе

11.00 – 11.45 ч.  Правила за добра растителнозащитна практика

         Лектор:    д-р Галина Георгиева, н-к отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - гр. Русе

11. 45– 12.30 ч.  Възможности за подпомагане на земеделските производители по             мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. и по Схемите за директни                              плащания                                             

Лектор:    Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе

12.30 ч.              Дискусия и кафе-пауза