Еднодневни трудови договори - разяснение

Еднодневни трудови договори могат да  се сключват за краткотрайна сезонна селскостопанска работа  с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден. Работата, която ще върши, не изисква да се притежава някаква специална квалификация (напр.диплома за завършено висше образование). Тя е свързана само с обработка на насаждения и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тоест не може да се сключва такъв договор за работа, свързана например с животновъдството, хотелиерството, ресторантьорството и др.

Важно е да се припомни, че става дума за работа, която се извършва ръчно, с две ръце, без да се използва каквито и да е било машини (трактори, комбайн). 

Този договор се сключва и подписва с работодателя преди да постъпи на работа в два екземпляра – един за работника и един за работодателя. 

Важно! Всеки ден, в който работникът е нает на такава работа, трябва да се сключва нов трудов договор. Такива договори могат да се сключват общо за не повече от 90 дни в една календарна година. 

Какво трябва да съдържа договорът?

За разлика от обикновения трудов договор, трудовият договор за един ден има доста по-опростено съдържание. Той включва само:

данни за страните (на работникът и на работодателя) – имена, ЕГН, адрес и др.;

мястото, където ще се полага трудът (напр. Русе, Тутракан, Силистра и др.);

наименование на длъжността (напр. берач);

размер на трудовото възнаграждение;

дата на изпълнение на работата;

продължителност, начало и край на работния ден. Трябва да се знае, че продължителността на работното време е равна на един пълен работен ден.

За този тип договори са утвърдени образци. Работодателят  може да получи тези образци  по електронен път чрез този портал с регистрация получена от дирекциите “Инспекция по труда” (Име и парола)  като регистриран земеделски производител по Наредба №3.

Входящият номер и заверката на образците става електронно при изтегляне и срещу представени от земеделският производител платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски .

Какво не е длъжен да прави работодателят?

Тъй като това е един по-особен трудов договор, работодателят не е длъжен:

Да изпраща уведомления в НАП, за да регистрира или прекрати трудовия договор.

Да разработва и да ми връчи длъжностна характеристика.

Да издава отделен документ (заповед) във връзка с прекратяването на този трудов договор. 

Важно! Времето, през което се работи по такъв договор, не се признава за трудов стаж и работодателят не е длъжен да извършва вписване в трудовата книжка.  

Работодателят не дължи допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит или пък обезщетение за това, че не е използван платения годишен отпуск, както и други обезщетения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение. 

А как стоят нещата със заплащането?

В края на работния ден работодателят изплаща  лично на работникът срещу разписка, която е включена към сключения от нас еднодневен трудов договор. Върху екземпляра, съхраняван от работодателя, срещу подпис. 

Парите, които се получават от подобна работа, не се считат като доход, в случай че се ползват социални помощи или целева помощ за отопление. 

Какви права дава договорът на работникът?

Като за начало, времето, в което се работи по еднодневен трудов договор,  се признава за осигурителен стаж. 

Освен това се подлежи на осигуряване за инвалидност поради:

общо заболяване, старост и смърт във фонд „Пенсии“;

трудова злополука и професионална болест във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. 

В случай, че се изпадне във временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест, паричните обезщетения ми се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване работодателят внася авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход (610 лв.). 

Важно! Въпреки че на практика се сключва трудов договор, регистрация в Бюрото по труда като безработен не се прекратява. Освен това не се губи и правото да се получават обезщетение за безработица. 

Портал еднодневни договори