Приемът на документи за отстъпка от акциза за газьола е от 31.08-21.09.2020г.

На 31 Август 2020 г. ще стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Той ще продължи до 21 септевмри 2020 г.

Таблица за Опис на фактурите за закупен газьол

Инструкции за попълване на описите на фактурите за закупен газьол

по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”


Графа в описа

Инструкции за попълване

Често срещани грешки *

Графа (1)

Номер

 

Вписва се поредния номер в списъка.

Няма.

Графа (2)

Идентификационен номер на земеделския стопанин (ЕИК по ЗТР; БУЛСТАТ; ЕГН; ЛНЧ)

 

Вписва се идентификационния номер на земеделския стопанин, както следва:

- за физически лица – ЕГН или БУЛСТАТ (когато БУЛСТАТ-ът е различен от ЕГН-то земеделският стопанин трябва да направи справка с търговеца на гориво и/или с НАП с кой идентификатор е вписан от страна на търговеца в неговия дневник за продажби);

- за физически лица чужденци – личен номер на чужденец (ЛНЧ);

- за юридически лица и ЕТ – ЕИК.

 

Когато земеделският стопанин не е регистриран по ЗДДС, при издаване и отразяване на фактурите в регистрите по чл. 124 от ЗДДС се посочва номера по чл. 84 от ДОПК.

 

Следва да бъдат описани само фактурите, издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта.

 

 • ЕГН с повече или по-малко от 10 символа
 • ЕИК с повече или по-малко от 9 символа
 • В описа кандидатът е посочил един идентификационен номер, а в дневниците за продажби на доставчиците на гориво фигурира с друг
 • Посоченият идентификационен номер не съответства на земеделския стопанин

 

Графа (3)

Номер на фактурата/ дебитното известие

 

 

Вписва се номера на фактурата за закупено гориво.

 • Неточно/непълно изписване на номера на фактурата
 • Описани са документи от друг тип (напр., кредитни известия, протоколи за вътрешни продажби, проформа фактури)

 

Графа (4)

Дата на документа

 

 

Вписва се датата на фактурата, която трябва да е в диапазона от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 • Датата е извън периода 01.01.2019 – 31.12.2019
 • Датата е неточно/непълно изписана

 

Графа (5)

Идентификационен номер по ДДС на лицето, издател на фактурата (доставчик)

 

Вписва се идентификационния номер по ДДС на лицето, издател на фактурата (доставчика гориво) – така както е изписан на фактурата.

 • ЕИК с повече или по-малко от 9 символа
 • ЕИК, на което при копирането в редовете са се получили поредни номера – напр. 111111111, 111111112, 111111113 и т.н.

 

Графа (6)

Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС (общо по фактурата)

 

Вписва се общия размер на данъчните основи за облагане с ДДС (общо по фактурата).

В случай, че са закупени повече от един артикул (газьол и други продукти), това е общата сума (без ДДС) по фактурата (т.е. сумата отговаряща на стойността без ДДС за всички закупени стоки).

Размерът на данъчната основа трябва да е изписан така както е записан във фактурата.

 

 • Посочена е общата стойност на фактурата (т.е. данъчна основа+ДДС)
 • При закупуване на повече от един продукт, е посочена данъчната основа само по отношение на закупения газьол
 • Размерът на данъчната основа не е изписан така както е записан във фактурата

 

Графа (7)

Всичко начислен ДДС

 

Вписва се начисления ДДС (общо по фактурата).

В случай, че са закупени повече от един артикул (газьол и други продукти), това е общата сума на начислен ДДС по фактурата (т.е. сумата отговаряща на ДДС върху всички закупени стоки).

Размерът на ДДС трябва да е изписан така както е записан във фактурата.

 

 • Посочена е общата стойност на фактурата (т.е. данъчна основа+ДДС)
 • При закупуване на повече от един продукт, е посочен ДДС само по отношение на закупения газьол
 • Размерът на ДДС не е изписан така както е записан във фактурата

 

Графа (8)

Литри газьол

 

Вписва се количеството закупен газьол, в литри. Когато се налага изписването на десетична запетая, да се използва символа за десетична запетая – на стандартна клавиатура се намира под цифрата „3“ в дясната част на клавиатурата (numeric pad).

Да не се използват никакви допълнителни символи за разделяне на литрите когато са над 999 (точки, запетаи, интервали).

 

 • Количеството е изписано в тонове или килограми  
 • Неточно изписване на количеството литри – напр. 20.000 литра вместо 20000 литра, или обратното – 20000 литра вместо 20.000 литра и др.