Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

 

 Чл. 10. Финансовата помощ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 75 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 на сто от бюджета на Република България.

  Чл. 11. Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 – 2020 г.

  Чл. 12. Земеделските стопани могат да бъдат подпомагани едновременно за прилагането на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" при спазване на изискванията, предвидени в чл. 8 и чл. 9, ал. 3.

 Чл. 13. Максималният размер на годишното агроекологично плащане, съгласно приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, е:

 

 1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;

 

 2. за специализирани многогодишни култури/трайни насаждения – 900 евро/ха;

 

 3. за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;

 

 4. за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.

 4. по направление "Контрол на почвената ерозия":

 

 а) за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи – 315 евро/ха;

 

 б) за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:

 

 – затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – 156 евро/ха;

 

 – изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона – 142 евро/ха;

 

 в) противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:

 

 – за създаване и поддържане на буферни ивици – 40 евро/ха;

 

 – за поясно редуване на културите – 38,2 евро/ха;

 

 7. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство":

 

 а) за полски култури – 223,95 евро/ха;

 

 б) за трайни насаждения – 787,39 евро/ха;

 

 в) за зеленчуци – 429,48 евро/ха;

 

УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ И ЖИВОТНИ

 

  Чл. 24. (1) Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното направление е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел – 0,1 ха.

 

 (2) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2 и 3, за която минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,3 ха.

 

(3) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичната дейност по направлението по чл. 3, т. 7, за която минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,1 ха.

 

 (4) Максималният размер на заявената площ по направлението по чл. 3, т. 7 е 50 ха на земеделски стопанин.

  Чл. 25. (1) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6 се одобряват животни, които са получили зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт), издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност по реда на Закона за животновъдството.

 

 (2) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 7 се одобряват парцели със заявени сортове, посочени в приложение № 8.

 

(3) За подпомагане по направлението по ал. 2 земеделският стопанин трябва да представи копие от фактура, че посевният и/или посадъчният материал за заявения местен сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа съответния сорт.

 

(4) Копието от фактурата по ал. 3 не се представя:

 

 1. ако земеделските стопани са лица, които извършват сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична ерозия, определен от Изпълнителната агенция по селекция, апробация и семеконтрол (ИАСАС), или

 

 2. за вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури, като земеделските стопани трябва да представят документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ.

 Чл. 26. Не се одобряват за участие в мярка 10 "Агроекология и климат":

 

 1. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на резерватите, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1;

 

 2. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на националните паркове, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1, с изключение на парцели, заявени по чл. 3, т. 5;

 

3. парцели и животни, за които в заявленията по чл. 8, ал. 2 е отбелязан грешен агроекологичен код;

 

 4. животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените в чл. 38, т. 1;

 

 5. парцели, за които в заявление по чл. 8, ал. 2 е отбелязан повече от един агроекологичен код за дейност, свързана с плащания на площ;

 

 6. парцели, заявени с дейности по чл. 3, т. 2 и 3, които не попадат с цялата си площ в съответните специализирани слоеве за зимуващите видове гъски, червеногушата гъска, Царски орел, Египетски лешояд, както и в землищата на общините, в които се подпомага Ливадният блатар;

 

 7. заявления за подпомагане, в които е заявено участие по направлението по чл. 3, т. 1, с поддържане на затревените площи само чрез паша и в заявлението за подпомагане не са декларирани животни;

 

 8. парцелите, заявени по направлението по чл. 3, т. 1 за поддържане чрез паша, ако земеделският стопанин не е декларирал в заявлението за подпомагане животни;

 

 9. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 1, които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 1;

 

 10. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 4 за първа година, с дейност, свързана с превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи, които в заявлението за подпомагане/плащане не са заявени с код култура "обработваема земя".Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селското

 стопанство

 

Вид култура

 

Сорт

 

Домати (Solanum lycopersicum L.)

 

Марти

 

Топаз

 

Стела

 

Миляна

 

Яна

 

Соларис

 

Капри

 

Триумф

 

Невен

 

Идеал

 

Пипер (Capsicum. annuum L.)

 

Златен медал 7

 

Капия 1300

 

Капия УВ (Вертус)

 

Марица

 

Софийска капия

 

Хебър

 

Шипка сладка

 

Букетен

 

Букетен 50

 

Ивайловска капия

 

Албена

 

Български ратунд

 

Бял калинков

 

Бяла шипка

 

Гороглед 6

 

Джулюнска шипка 1021

 

Калинков 800/7

 

Кози рога

 

Куртовска капия 1619

 

Новоселска капия 379

 

Рибки

 

Сиврия 600

 

Черешки

 

Чорбаджийски

 

Краставици

(Cucumis sativus L.)

 

Вихра

 

Гергана

 

Девора

 

Ида

 

Краставици

(Cucumis sativus L.)

 

Ирен

 

Калиопа

 

Лора

 

Мидори

 

Мирей

 

Бистренски

 

Старозагорски ланги

 

Победа

 

Главесто зеле (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

 

Балкан

 

Пазарджишко червено

 

Марица 48/5

 

Бесапара

 

Пазарджишко подобрено 16

 

Кьосе 17

 

Градински грах (Pisum sativum L.)

 

Вятово

 

Искър

 

Градински грах (Pisum sativum L.)

 

Мира

 

Пловдивска перла

 

Пулпудева

 

Успех 72

 

Прометей

 

Маргарит – (№ 907)

 

Деница

 

Зорница

 

Градински фасул (Phaseolus vulgaris L.)

 

Никос

 

Ореол

 

Перун

 

Тракийски

 

Старозагорски чер

 

Мастилен 11б

 

Лястовичи

 

Лук (Allium cepa L.)

 

Конкурент

 

Тримонциум

 

Юбилей 50

 

Лясковски 58

 

Мелник

 

Испански 482

 

Асеновградска каба 5

 

Праз (Allium porrum L.)

 

Старозагорски 72

 

Чесън (Allium sativum L.)

 

Зимен 14

 

Картофи (Solanum tuberosum L.)

 

Иверце

 

Надежда 25

 

Тиква (Cucurbita moschata L.)

 

Мускатна 51 – 17

 

Пловдивска 48/4

 

Тиквички (Cucurbita pepo var. Giromontia L.)

 

Горооряховска 1

 

Изобилна

 

Янтра

 

Дини (Citrullus lanatus L.)

 

Мраморна 17

 

Дини (Citrullus lanatus L.)

 

Зараевски

 

Божура

 

Портокалка

 

Пъпеш (Cucumis melo L.)

 

Хибрид 1

 

Хибрид 15

 

Видински коравци

 

Медена роса

 

Кратуна (Lagenaria siceraria L.)

 

Местна популация

 

Луфа (Luffa cylindrica L.)

 

Местна популация

 

Бакла (Vicia faba)

 

Местна форма с. Марково

 

Местна форма от Севлиевска област

 

Череша (Prunus avium L.)

 

11 май

 

Черна едра

 

Кукленска белица

 

Черна конявска

 

Победа

 

Българска хрущялка

 

Кюстендилска хрущялка

 

Мизия

 

Бобошевска черна едра

 

Бобошевска обикновена

 

Ръждавичка белвица

 

Переста белвица

 

Ябълка (Malus sp.)

 

Червената ябълка Маришница

 

Бялата ябълка

 

Лимонка

 

Моята ябълка

 

Петровка

 

Кожеста ренета

 

Жълт Белфльор

 

Стефанка

 

Айвания

 

Карастоянка

 

Кандиле

 

Скринянка

 

Будинка

 

Кичовка

 

Кантарка

 

Влашка

 

Циганка

 

Лимонка

 

Айвания

 

Обикновена петровка

 

Слива (Prumus domestica)

 

Форма кюстендилска Власковско

 

Форма кюстендилска 1/18

 

Кюстендилска М

 

Форма 1 от групата на Тетевянката

 

Слива (Prumus domestica)

 

Форма 2 от групата на Тетевянката

 

Караджейка форма Т-К

 

Едроплодна кюстендилска

 

Балева слива

 

Ранна синя слива

 

Едра трънкослива

 

Кюстендилска синя слива

 

Изобилие

 

Джанка (Prunus cerasifera)

 

Жълта джанка

 

Червена джанка

 

Сорт 4

 

Айдемирска

 

Дюля (Cydonia oblonga)

 

Пазарджишка ябълковидна

 

Круша (Pyrus disambiguation)

 

Бояджиева

 

Стамболка

 

Водник

 

Зимна масловка

 

Праскова (Prunus persica)

 

Юлска едра

 

Сливенска компотна

 

Мало Конаре

 

Тунджа 1

 

Петричка

 

Пловдив 2

 

Кайсия (Prunus armeniaca)

 

Дряновска късна 2

 

Албена

 

Роксана

 

Късна ряховска

 

Боряна

 

Силистренска компотна

 

Алеко паша

 

Ранна силистренска

 

Дряновска късна 2

 

Силистренска късна

 

Източна

 

Филипопол

 

Късна дряновска

 

Фестивална

 

Силистра 252

 

Бадем (Prunus dulcis)

 

Поморие

 

Аспарух

 

Юбилей

 

Старт

 

Несебър

 

Августовски

 

Бадем (Prunus dulcis)

 

Черноморец

 

Смокиня (Ficus carica)

 

Ахтополска 17

 

Мичуринска 19

 

Бяла маслодайна роза (Rosa alba)

 

Популация

 

Лавандула (Lavandula. oficinalis)

 

Карлово

 

Хемус

 

Дружба

 

Хебър

 

Лоза (Vitis vinifera L.)

 

Боя

 

Виненка

 

Гарван

 

Зарчин

 

Зейнел бял

 

Зейнел розов

 

Керацуда

 

Кехлибар

 

Кокорко

 

Крави цици

 

Лисича опашка бяла

 

Лисича опашка червена

 

Орлови нокти

 

Орлови нокти черни

 

Пармак червен

 

Пехливан

 

Разакия бяла

 

Разакия пембена

 

Разакия с едно семе

 

Разакия черна

 

Разакия черна с точици

 

Разакия миризлива

 

Риби мехур

 

Фоча

 

Чауш

 

Шевка

 

Букет

 

Ягода (Fragaria L.)

 

София

 

Красавица

 

Биляна

 

Малина (Rubus. Idaeus)

 

Ралица

 

Есенна позлата

 

Блатно кокиче (Leucojum L.)

 

Снежинка

 

Мента (Mentha piperita)

 

Местна популация

 

Невен (Calendula officinalis)

 

Местна популация