Основни документи на "Съюз на Дунавските овощари"

от тук можете да си изтеглите съпътстващите документи за членство в нашия съюз:

1. Устав

2. Заявление за членство

3. Декларация за спазване на устава

4. Анкетен лист за отглеждани площи

Документи от Общо събрание на 24.01.2015г

Презентация от Общото събрание

 

Членски внос

Годишният членски внос е в размер на 1 /един/ лев за година на всеки един декар трайни насаждения, притежаван от съответния член на съюза. Срокът за внасянето му е до края на месец Април за същата календарна година. Общият размер на членския внос на един член не може да бъде по-малко от 20 /двадесет/ лева за съответната година, в случаите на членове с площи по-малко от 20 /двадесет/ декара.

Банковата сметка на Съюза е на Банка ДСК

Можете да внесете вашият членски внос на следната банкова сметка:

IBAN: BG38STSA93000023426070
BIC: STSABGSF

в Банкa ДСК