След няколко неуспешни опити за създаване на работеща организация на производители на плодове в Русенски регион, група производители от общините Русе, Сливо поле и Тутракан, през месец ноември 2013г. взеха решение за създаване на сдружение с нестопанска цел, която да ги представлява.

В резултат на това, бяха проведени срещи на място с производители от всички общини на област Русе и общини от областите Силистра, Разград и Шумен. Февруари месец 2014г. се проведе първата учредителна среща, на която присъстваха 95 производители и се прие решение за основаване на Съюз на Дунавските овощари.

През февруари 2015 г. се проведе Учредително събрание на съюза и след избора на ръководство се пристъпи към официална регистрация със 120 членове. Към днешна дата в него членуват около 350 производители от територията на областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които обхваща е около 2 500ха/25 000дка. 

Целите на СДО са да:

•  Създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции;
•  Обучава производителите в добри земеделски практики, щадящи околната среда;
•  Внедрява и изпитва нови технологии и сортове в овощарството, като използва конкурентните предимства произтичащи от географските и климатичните особености на региона;
•  Набира маркетингова информация необходима за външни пазари и свързва производителите с потребителите;
•  Подпомага членовете си с информация и обучение при кандидатстването им по различните мерки на новата ПРСР 2013-2020;
•  Осъществява дейности за планиране на производство с качествени и количествени показатели, отговарящи на търсенето на международните пазари;
•  Създава и поддържа контакти с местни или чужди лица, които биха спомогнали за осъществяване на поставените цели и задачи.

Стратегическата цел на Съюза на Дунавските овощари е развитие на конкурентноспособно производство на плодове в България, което да достигне нивото на страните - водещи производители в света, основно чрез обучение и внедряване на иновации в производството и пласмента,  които едновременно са в синхрон с принципите за опазване на околната среда и отговарят на изискванията на потребителите.