Годишно Общо-отчетно събрание на сдружението ще се състои на 20.04.2024 г.

покана
18.03.2024 г.

 

П  О  К  А  Н  А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ”, на основание чл. 21 от Устава на сдружението, във вр. с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ свиква годишно Общо-отчетно събрание на сдружението, което да се състои на 20.04.2024 г. от 10.00 часа в с. Искра, обл. Силистра, общ. Ситово, ул. “Образцова” № 1 /бившия ресторант на селото/, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 г.

3. Приемане на годишния отчет за дейността на Контролния съвет на сдружението за 2023 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2023 г.

5. Анализ на състоянието на сдружението.

6. Приемане на Програма за дейността на сдружението за 2024 г.

7. Приемане на Проект за бюджет на сдружението за 2024 г.

8. Други.

 

Поканват се членовете на сдружението да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на членовете или техните пълномощници започва в 09.00 ч. и приключва в 09.50 ч. Легитимацията на членовете става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе един час по - късно на същия ден, същото място и при същия дневен ред.

 

Писмените материали за събранието са на разположение на членовете на сдружението всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч., както и в сайта на сдружението - www.sdobg.com и в страницата му в социалните мрежи -www.facebook.com/sdobg.

 

  

 

                            Председател на Управителен съвет:.…………..……….…….

                                                                                        /Николай Ванев Колев/