ДФЗ изплати средствата по Мярка 10 направление Контрол на почвената ерозия

Мярка 10
17.05.2022 г.
 ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) обяди, че са изплатени и последните плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за Кампания 2021 г. Финансова подкрепа в размер на 4 305 506 лв., получиха 1 131 земеделски стопани с поети ангажименти в направление „Контрол на почвената ерозия“.
    Заедно с преведените до момента средства по отделните направления от мярка 10 общо изплатената сума за агроекология и климат за Кампания 2021 е 41 863 792 лв.
    Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

Примопням, че в наредбата обявените са: за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – до 156 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.;

     Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% от националния бюджет.