Земеделски стопани - осигуряване и данъчно облагане

ЗДДФЛ
Задължителни осигурителни вноски 
Регистрирани земеделски стопани съгласно на Кодекса за социално осигуряване (КСО) са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Същите придобиват качеството на „регистриран земеделски стопанин“ от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3 от 29 януари1999 г. и притежава това качество до деня на отписването му, при условие, че ежегодно заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие“
** Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок, губи качеството си на регистриран земеделски стопанин до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година.
Регистрираните земеделски стопани се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО.
Задължителните осигурителни вноски са за сметка на лицата и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Минималният месечен размер на осигурителния доходза регистрираните земеделски стопани за 2022 г. е 420 лв. за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и 710 лв. - за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
Максималният – 3000 лв. за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и 3400 лв. - за периода от 1 април до 31 декември 2022 г. 
Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица (650 лв. за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и 710 лв. - за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.).

Кога се внасят осигурителните вноски?
Осигурителните вноски се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. В същия срок се внасят вноските и когато регистрираният земеделски стопанин е член на осигурителна каса. 

Кой са декларации, които трябва да подават земеделските стопани?
Един път годишно: 
Годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ). Тя се подава в срок до 30 юни на годината, следваща годината на получаване на дохода. Дължимият данък се заплаща в същия срок.
Един път годишно: 
Декларация образец 6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” по Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 2019 г.). Тази декларация се подава един път годишно, до 30 април за предходната година.
Ежемесечно: 
- Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице”  - подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
- Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”  – подава се от тези самоосигуряващи се лица, които се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт и за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Подава се само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.
- След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, земеделските стопани подават еднократно Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.
Три пъти годишно,
в сроковете за внасяне на дължимите данъци: Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължимите данъци.
Декларацията се подава от земеделски стопани – еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които в качеството си на платци на доходи са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, както и от физически лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък за доходите от стопанската им дейност като земеделски стопани.

Длъжни ли са земеделските стопани да регистрират продажбите си чрез фискален апарат?
Не е задължено да използва фискално устройство за отчитане на продажбите  физическо лице, което отговаря едновременно на следните изисквания:
– не е търговец по смисъла на ТЗ;
– извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
– търговския обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища или не е закрито помещение, като магазин, склад или други подобни.

Данъчко облагане
Доходите на физическите лица каквито за земеделските стопани се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
Като земеделски стопани имат право да избера:
Първи вариант: Определям облагаем доход, намален с нормативно присъстващи разходи:
- 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
- 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.
Втори вариант: Избирам облагането да е по рена, предвиден за еднолични търговци. Прилагайки този ред, имам възможност да отчитам реално извършени разходи за производство на преработени и непрареботени продукти от селското стопанство, с изключение на разходите за производство на декоративна растителност.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември  на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация.

Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода.

**Важно!
Нормативно-признатите разходи се приспадат от придобития през годината доход от стопанска дейност (в т. ч. и субсидиите), без да е необходимо лицата да доказват разходите си с първични или вторични счетоводни документи.
Доходите, в т. ч. и субсидиите се смятат за придобити на датата на плащането – при плащане в брой; на датата на заверяване на сметката на получателя или датата на получаването на чека – при безналично плащане или на датата на получаването на престацията – при плащане в натура.
Данъчната ставка на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10 на сто.
Физическите лица – земеделски стопани, които подлежат на облагане по този ред, дължат авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на авансовият данък се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
Срокът за внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината данък не се дължи.