ИЗЛЯЗОХА УКАЗАНИЯТА И СРОКОВЕТЕ ЗА ЗИМНИТЕ ПРЪСКАНИЯ

пръскания
27.02.2024 г.

Указанията за т.нар. „зимни пръскания” вече са обявени официално на сайта на ДФ „Земеделие“. С тях се подпомагат до 100 % от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения за закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения, съобразно Националната програма „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.“

Целта на държавната помощ е контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Помощта се предоставя на два етапа – през пролетта и есента.
За да се кандидатства по посочената схема е необходимо до 30 април 
земеделският стопанин да подаде заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категория микро, малки и средни предприятия; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения през зимния период; регистрация по ЗДДС. Като съпътстващи документи към заявлението за подпомагане са - Извлечение от ИСАК или  анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи, както и при кандидатстване за пролетните третирания: анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2023-2024 г., с посочени площи, за които се кандидатства или таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2024 г. (в случай на очертани площи в ИСАК).
Тук може да прочетете пълните Указания за прилагане на схема за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2024 година

Линк към
СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД”