Календар на земеделеца - срокове за административните дейности

календар на ЗС
!!! ВАЖНО ДА ПОМНЯ И ЗНАМ
 
СРОК ДЕЙНОСТ
 ЯНУАРИ до 31 януари : Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които до 31 декември на предходната година са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, като този ред на облагане е прилаган за поне пет последователни данъчни години, и които от 01.01. на текущата година желаят да преминат към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и да формират облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.
 ФЕВРУАРИ  до 15 февруари : Всеки ЗС, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.
до 28 февруари : Регистрираните ЗС или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на ЗС за срок до 28 февруари на следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.
 МАРТ oт 1 март (до 15 май) : Регистриране на обработваните площи в ИСАК – всеки кандидат „очертава” ползваната от него земя върху ортофото карта, попълва и представя в ОСЗ заявление за подпомагане.  Очертаването на земеделски имоти за ИСАК е графично представяне на местоположението на всеки масив в дадено землище, като едновременно с това дава информация за ЗС и културата, която се отглежда през текущата година. Заб: За подпомагане по схемите и мерките могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват земеделска земя и/или отглеждат животни.
до 31 март : Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година – за Юридическите лица
до 31 март : Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) за доходи, придобити през предходната година от лицата, които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък, но не повече от 1000 лв.
 АПРИЛ до 30 април : Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.
до 30 април ; Физическите лица – ЗС, като самоосигуряващи се лица подават декларация образец №6 за годишно изравняване на внесените осигурителни вноски
 МАЙ до 15 май : Земеделските стопани регистрират обработваемите площи в ИСАК, попълват и предават в ОСЗ заявление за подпомагане.  
до 31 май : В срок до 31 май кандидатите за подпомагане по схеми и мерки на ДФЗ могат да правят промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.
 ЮНИ до 09 юни : Когато ЗС подаде заявление за подпомагане след 15 май, Разплащателната агенция (РА) намалява полагащите му се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение. Когато заявление за подпомагане бъде подадено по-късно от 9 юни РА не го обработва
 ЮЛИ  ДО 31 юли : Всеки собственик на земеделска земя подава декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ до ОСЗ по местонахождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година, а именно: в реални граници или в масиви за ползване по чл. 37в, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът описва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва от съответния ползвател в заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Декларацията се подава лично или чрез пълномощник и важи за предстоящата стопанска година • Всеки ползвател на земеделска земя подава заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите с копие от договорите за ползваните от него имоти. Ползвателите прилагат и опис на имотите съгласно регистрираните в ОСЗ договори и/или документи за собственост. Всеки ползвател посочва в заявлението начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през съответната стопанска година, а именно – в реални граници или комасирано.
до 31 юли : Подаване на заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в – посочват се имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост. Заявлението се представя и на магнитен носител.
 АВГУСТ до 15 август : Собствениците и ползвателите на земеделски земи подават декларация/ заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ (при промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване). Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, когато декларациите или заявленията са представени в посочения срок.
до 30 август : Сключване на споразумение за ползване на масиви за предстоящата стопанска година. Целта на споразумението е собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти, към които прибавят т.нар. „имоти – бели петна”, намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.   
 СЕПТЕМВРИ  до 10 септември : Внасяне на средното годишно рентно плащане от ползвател за земите по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ („бели петна”) по банковата сметка за чужди средства на общината.
 ОКТОМВРИ  от 1 октомври (до 28 февруари) : ЗС ежегодно представят в ОД „Земеделие” актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да им бъде заверена регистрационната карта.
от 1 октомври (до 15 февруари) : Регистриране на правните основания за ползване на земеделските земи в ОСЗ по местонахождение на площите
НОЕМВРИ НЯМА ЗАЛОЖЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
ДЕКЕМВРИ до 31 декември 
 •  Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от началото на следващата година от физически лица – регистрирани като земеделски стопани.
 •  Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне пет последователни години и от началото на следващата година желаят да преминат към облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.