Кореспонденция относно СВФР - НАП

НАП
20.06.2024 г.
Колеги и членове на Съюза на Дунавските Овощари,

 
споделяме с вас част от кореспонденция между член на УС на Съюза на Дунавските Овощари и Старши инспектор по приходите на Дирекция "Оперативни дейности", Главна дирекция "Фискален контрол", Централно управление на Национална агенция за приходите. Причината да публикуваме това писмо, е че може да бъде от полза на някой от вас, който изпадне в същата или подобна ситуация. Става въпрос за натоварен с кайсии камион, на който е издаден УНП както е редно и който при пристигането на адреса на купувача се оказва, че е със 72кг по-малко от първоначалното изтеглено количество в базата на изпращача. И което допълнително утежнява ситуацията е, че фирмата купувач е потвърдила УНП в системата на НАП като валиден и се е съгласила с първоначалното изпратено количество, макар на кантарната им бележка да е изтеглено по-малко.
В следствие на което проведохме няколко разговора с централата на НАП - 0700 18 700, от където ни посъветваха да изпратим писмено описание на случая си, който накрая завърши с писмото, което публикуваме тук. 
Насърчаваме ви, ако и вие имате подобни случаи да споделите с нас, а ние ще разпространим случая ви между членовете на съюза, с цел да сме полезни на повече хора.


Въпрос член на УС на СДО:

"Здравейте, 
относно УНП ........................, за което ви писахме - 

приложено изпращам Експедиционна бележка от нас - "Име на фирма" (продавач) и кантарна бележка от "Име на фирма" (купувач) за изпратеното и полученото количество, както поискахте. 

Въпросът ми е ние от "Име на фирма" (продавач) можем ли да издадем фактура с количеството, което е прието във "Име на фирма" (купувач), т.е. с 72кг по-малко от количеството, което сме посочили във формуляра за УНП, за да не правим кредитно известие? Тъй като - припомням - нашият случай е такъв, че фирмата получател е приела в системата на НАП количеството и стойността, а след това е отчела разликата от 72кг. и ние не знаем дали можем да издадем фактура на реално полученото количество при тях, за да не се налага да правим кредитно. 

С уважение:

Управител


Отговор от НАП:

"Уважаеми господин ..............,
 
Уведомлението Ви е прието. УНП .......................... е със статус „Потвърден УНП“.
 
Съгласно чл. 10, ал.5 от Наредба Н -5 от 29.09.2023 г (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2024 г., в сила от 23.04.2024 г.) когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, лицето по ал. 4 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.
Съгласно чл. 10, ал.6 (Нова - ДВ, бр. 36 от 2024 г., в сила от 23.04.2024 г.) Действията по ал. 5 не се предприемат, когато разликата не превишава 3 % от декларираното по ал. 2, т. 4 количество на стоката или разликата е вследствие на естествени фири, промени поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери.
 
Поздрави!
______________
Калоян Христов
Старши инспектор по приходите
Дирекция "Оперативни дейности"
Главна дирекция "Фискален контрол"
Централно управление на Национална агенция за приходите"