На 30 ноември се проведе Комисия по земеделие с участие на СДО

КЗ
02.12.2022 г.
Комисията по земеделие към Народното събрание съвет се състоя на 30 Ноември 2022г.
Главната тема бе коментари и препоръки от страна на неправителественият сектор по повод Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони.
Призива на бранша беше насочен към това, че към момента екосхемите по Първи стълб, който касаят директните плащания, не е адекватно разбределен като бюджет. Всички изказани становища бяха насочени, към това, че много малка част от бюджета е насочен към приоритетните сектори "Плодове и Зеленчуци".
Крайният извод от дискусията беше, че след одобрение на Стратегическият план от Европейската комисия, в началото на януари 2023, екипът на министъерството , ще преразгледа бюджета по пера и ще се прерапределят адекватно по направления и сектори.
По време на срещите се обсъди и темата за изграждането на агро-фотоволтаични система над овощни градини при запазване на основната дейност на стопанството. Министъра ни представи, че се работи по темата, за да се направят законови и нормативно промени, за да стане възможно това.