Новини

НАП
20.06.2024 г.
Кореспонденция относно СВФР - НАП
Колеги и членове на Съюза на Дунавските Овощари,

 
споделяме с вас част от кореспонденция между член на УС на Съюза на Дунавските Овощари и Старши инспектор по приходите на Дирекция "Оперативни дейности", Главна дирекция "Фискален контрол", Централно управление на Национална агенция за приходите. Причината да публикуваме това писмо, е че може да бъде от полза на някой от вас, който изпадне в същата или подобна ситуация. Става въпрос за натоварен с кайсии камион, на който е издаден УНП, както е редно и който при пристигането на адреса на купувача се оказва, че е със 72кг по-малко от първоначалното изтеглено количество в базата на изпращача. И което допълнително утежнява ситуацията е, че фирмата купувач е потвърдила УНП в системата на НАП като валиден и се е съгласила с първоначалното изпратено количество, макар на кантарната им бележка да е изтеглено по-малко.
В следствие на което проведохме няколко разговора с централата на НАП - 0700 18 700, от където ни посъветваха да изпратим писмено описание на случая си, който накрая завърши с писмото, което публикуваме тук. 
Насърчаваме ви, ако и вие имате подобни случаи да споделите с нас, а ние ще разпространим случая ви между членовете на съюза, с цел да сме полезни на повече хора.
 
Детайли
06.06.2024 г.
Инструкцуя за Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск чрез КЕП
Изтеглете я от тук -> Инструкция за Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск 
Надяваме се да ви бъде в помощ. 
В случай, че не успявате да отворите, пишете ни, за да ви я изпратим. 
Детайли
зимни пръкания
30.04.2024 г.
Между 13 и 30 май се очаква нов извънреден прием на заявления за зимните пръскания
Между 13 и 30 май 2024г. се очаква нов извънреден прием за производители, които не са успели да си отчетат зимните пръскания поради липса на средства или данъчни задължения. Това научихме по непотвърдена информация.  Тази новина получихме след подадено съвместно с Добруджански овощарски съюз искане от четвъртък - 24.04.2024г. за удължаване на срока за подаване на заявления по "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период".
Детайли
общо събрание
22.04.2024 г.
Годишно Общо-отчетно събрание за 2023г. в село Искра
Годишно Общо-отчетно събрание за 2023г. се състоя в село Искра на 20  април. Благодарим и на всички, които успяха да дойдат, както и на всички които ни подкрепят и са част от съюза и не успяха да дойдат. За нас са важни ежедневните ни контакти и сплотената общност, която създаваме благодарение на всички вас.

След като Председателят на Управителния съвет Николай Колев представи точките от дневния ред и всички гласуваха, присъстващите имаха възможност да задават въпроси, а членовете на УС отговориха на всички тях.

След официалната част, г-жа Димитричка Търпанова - представител на "Добруджански овощарски съюз" направи разяснения по текущите еко схеми и акцентира върху важни моменти от условията за кандидатване.

Не на послено място искаме да благодарим и на домакините от село Искра, наши членове и приятели, които помогнаха за случването на цялостната организация за събитието. 
Детайли
БАСФ
08.04.2024 г.
Техническа среща на тема "ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ОТ БАСФ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОСТИЛКОВИ И СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ"
Техническа среща на тема "ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ОТ БАСФ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОСТИЛКОВИ И СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ" ще се проведе на 08.04.2024г. от 11:00ч в село Нова Черна в производствената база на Дунав плод"
Детайли
ЗАЯВЛЕНИЕ
18.03.2024 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Изх. No. 109/18.03.2024г.

 

До Министъра на МОСВ

До Министъра на МЗХ

До председателя на КЗХ към НС

До Министъра на Финансите МФ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Относно: Финансово подпомагане за дискриминираните земеделски производители използващи вода за поливни нужди

 

Уважаеми Господин Попов, министър на МОСВ

Уважаеми Господин Вътев, Министър на МЗХ

Уважаеми Господин Василев, Министър на МФ

Уважаема Госпожо Танева, Председател на Комисията по земеделието и храните към  НС,

 

 

Ние от Съюза на Дунавските овощари наблюдаваме тенденциозна дискриминация на земеделски производители извън обхвата на напоителни системи, които са останали без финансово подпомагане.          Тази ситуация оставя огромна част от земеделските стопани на плодове без субсидия, но с извършени разходи за вода свързани с използване на скъпи ел. енергия и горива цените, на които са пряко свързани с войната в Украйна.

Според нотификацията за „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ стотици производители на плодове с платени разрешителни, такси, проби за вода и други административни разходи не са включени в предвиденото подпомагане, въпреки че са ползвали вода за напояване и са направили разходи. Това е съществен пропуск, който трябва да се коригира за сезон 2024г, за който отново е осигурена Държавна помощ.

По тази причина настояваме в най-кратки и бързи темпове за включване в Държавна помощ, която в еднаква степен да подпомогне всички земеделски производители ползващи вода за поливни нужди.

 

 

С уважение:

Николай Колев

Председател на Съюза на Дунавските овощари

 

 

Подкрепено от:

Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните

Добруджански овощарски съюз

Асоциация на овощарите в България

Детайли
покана
18.03.2024 г.
Годишно Общо-отчетно събрание на сдружението ще се състои на 20.04.2024 г.

 

П  О  К  А  Н  А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ”, на основание чл. 21 от Устава на сдружението, във вр. с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ свиква годишно Общо-отчетно събрание на сдружението, което да се състои на 20.04.2024 г. от 10.00 часа в с. Искра, обл. Силистра, общ. Ситово, ул. “Образцова” № 1 /бившия ресторант на селото/, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 г.

3. Приемане на годишния отчет за дейността на Контролния съвет на сдружението за 2023 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2023 г.

5. Анализ на състоянието на сдружението.

6. Приемане на Програма за дейността на сдружението за 2024 г.

7. Приемане на Проект за бюджет на сдружението за 2024 г.

8. Други.

 

Поканват се членовете на сдружението да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на членовете или техните пълномощници започва в 09.00 ч. и приключва в 09.50 ч. Легитимацията на членовете става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе един час по - късно на същия ден, същото място и при същия дневен ред.

 

Писмените материали за събранието са на разположение на членовете на сдружението всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч., както и в сайта на сдружението - www.sdobg.com и в страницата му в социалните мрежи -www.facebook.com/sdobg.

 

  

 

                            Председател на Управителен съвет:.…………..……….…….

                                                                                        /Николай Ванев Колев/

 

 

Детайли
схема
01.03.2024 г.
От 20 март ще може да се кандидатства за държавна помощ заради войната в Украйна

От 20 март до 9 април 2024 г. ще се приемат докусменти за кандидатстване по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Това обявиха на сайта на ДФ "Земеделие" вчера.

Заявленията за подпомагане се подават в Общински служби земеделие (ОСЗ) към Областна дирекция “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ).

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

На подпомагане подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв.

Максималният интензитет на помощта е до 280 000 евро (547 632 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Той се прилага за целия период на действие на Временната рамка (март 2022 г.- юни 2024 г.) и се взема предвид размерът на всички получени помощи от земеделския стопанин съгласно нея.

Срокът за изплащане на помощта е до 22 април 2024 г. след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите на УС на ДФЗ.

 

Детайли
пръскания
27.02.2024 г.
ИЗЛЯЗОХА УКАЗАНИЯТА И СРОКОВЕТЕ ЗА ЗИМНИТЕ ПРЪСКАНИЯ

Указанията за т.нар. „зимни пръскания” вече са обявени официално на сайта на ДФ „Земеделие“. С тях се подпомагат до 100 % от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения за закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения, съобразно Националната програма „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.“

Целта на държавната помощ е контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Помощта се предоставя на два етапа – през пролетта и есента.
За да се кандидатства по посочената схема е необходимо до 30 април 
земеделският стопанин да подаде заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категория микро, малки и средни предприятия; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения през зимния период; регистрация по ЗДДС. Като съпътстващи документи към заявлението за подпомагане са - Извлечение от ИСАК или  анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи, както и при кандидатстване за пролетните третирания: анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2023-2024 г., с посочени площи, за които се кандидатства или таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2024 г. (в случай на очертани площи в ИСАК).
Тук може да прочетете пълните Указания за прилагане на схема за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2024 година

Линк към
СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД” 

Детайли
сеу
12.02.2024 г.
Нова функционалност за потвърждаване на e-mail адрес на потребителски профил в СЕУ
Въведена е нова функционалност, посредством която всеки регистриран потребител на Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)  е необходимо да потвърди достъпа до посочения в потребителския му профил e-mail адрес. 

Чрез това нововъведение се повишава сигурността на потребителските профили и се осъществява по-висока защита на комуникация с потребителите на Системата, уверяват от ДФЗ.
Процесът на потвърждаване на e-mail адрес се постига в няколко лесни стъпки, които може да видите в това видео: Потвърждаване на e-mail адрес на потребителски профил в СЕУ
 
Детайли
05.02.2024 г.
СДО се включва активно в националния протест
Съюзът на Дунавските Овощари се включва към националния протест на земеделците в страната. Фермери и браншови организации поддържат връзка помежду си и се координират за единни стачни действия. На картата можете да видите местата в страната, на които ще излязат на протест земеделците на 06 февруари.
Детайли
щанд
31.01.2024 г.
Съюз на Дунавските Овощари с щанд на международното изложение FRUIT LOGISTICA 2024 в Берлин

Съюз на Дунавските Овощари за поредна година участва с колективен щанд в престижния световен форум за пресни плодове и зеленчуци Fruit Logistica 2024 в Берлин.
Български земеделски производители от Съюза на Дунавските Овощари се подготвят за участие във водещото търговско изложение.. Това ще бъде едно от най-мащабните представяния на страната ни на престижния международен форум, който ще събере от 7 до 9 февруари изложители от цял свят. Очаква се през залите на Messe Berlin и тази година да преминат търговци в търсене на партньорства по цялата верига на индустрията с пресни продукти - от производителя до мястото на продажба.
На колективния щанд на Дунавските Овощари продукцията си ще покажат и производители от Добруджанския овощарски съюз, както и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните. Участието на СДО на FRUIT LOGISTICA 2024 и тази година се реализира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Посетете ни от 7 до 9 февруари в Берлин - на щанд 7.2A, щанд A-31.

Очакваме Ви!


 

Детайли
31.01.2024 г.
Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се подават в нова информационна система
Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се отчитат в нова информационна система, съобщават на сайта си  РИОСВ - Русе. При извършване на дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове вече следва да се представят годишните справки за използваните количества в предходната година до 31 март на настоящата. Това ще става по електронен път, считано от началото на тази година в новосъздадената информационна система на ИАОС, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg . 
На територията на РИОСВ-Русе такова задължение съгласно специализирана наредба имат над 200 лица, в т.ч. дистрибутори, сервизни техници и оператори на оборудване, съдържащо над 3 кг ФПГ.
Допълнителна информация, касаеща задължените лица е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/16227-vazduh
*Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
Детайли
01.12.2023 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ "ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ" 2023
6-ото поред изложение „Дунавски овощари“ се проведе в зала Арена Русе на 18 ноември 2023г. В събитието ни се включиха производители от цяла България и бе посетено от множество русенци и гости на града, които имаха възможност да разгледат специализирана техника, както и да се запознаят с новостите при посадъчните материали и препаратите, а също и да закупят фермерска продукция.
Форумът се утвърди като един от най-ефективните инструменти за създаване на нови контакти между фермерите, както и за обмяна на добри практики на регионално и национално ниво.
За поредна година, целта ни е бе да създадем условия за диалог и трайни партньорства за всички пазарни участници – фермери, търговци и потребители.
И тази година в рамките на събитието, включихме зона за B2B срещи, в които да участваха компании с предмет на дейност преработка на плодове и зеленчуци, хранителни вериги и търговци на едро.
Събитието бе открито от министъра на земеделието Кирил Вътев, който по-късно участва и в дискусия със земеделци от региона.
„Българската икономика има нужда от такива изложения, за да се демонстрират реалните възможности на родното производство, чието качество е на световно ниво и това трябва да ни прави наистина горди.“, каза областният управител Данаил Ковачев.
По време на изложението бяха разположени щандове с плодове и зеленчуци, мед, ядки вино и други хранителни продукти.
На събитието присъстваха още директорът на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Красимир Георгиев, Деница Гаджева - главен експерт в Националната служба за съвети в земеделието, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, както и представители на земеделския бранш от Румъния, информират от Община Русе.
 
Детайли
21.11.2023 г.
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ "Призвание: БиоЛогичен!"
Информационна кампания посветена на биологичното производството организират от Министерството на земеделието и храните, съвместно със структурите си – Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“. Тя има за цел да запознае заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Повече информация можете да прочетете в поканата: 
Детайли
снимка
13.11.2023 г.
Започва приемът за подаване на заявления по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

От днес започва подаването на заявления по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД и предоставяне на документи, информираха от ДФЗ. Фермерите трябва да извършат следните мероприята:

  1. Подадат  заявление в ОД на ДФЗ, да закупят разрешените по програмата препарати, 
  2. Да уведомят пчеларите за предстоящите пръскания през системата Beekeeper,
  3. Да извършат пръсканията,
  4. Да си попълнят дневниците за растителна защита, и да си заверят декларациите в БАБХ
  5. С декларацията заверена от БАБХ в оригинал, фактурите за закупени ПРЗ и платежни документи по тези фактури (копия заверени вярно с оригинала) да отчетата програмата отново в ОД на ДФЗ в срок не по късно от  27 ноември.

Както знаете, тази помощ е за земеделски стопани, отглеждащи млади неплододаващи и плододаващи трайни насаждения - семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза. Помощта е до 140 лв., с ДДС, за продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, и които се прилагат през есента в периода на масов листопад, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура съобразно Програмата.

Срокът за изплащане на средствата: до 20 декември 2023 г.

На линка по-долу можете да видите информация за цялата програма:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Детайли
16.10.2023 г.
Семинар по трудови въпроси организира Службата за съвети в земеделието
Обучение на тема "Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд" организират от Националната служба по съвети в земеделието на 19 октомври в Областна администрация. Участниците ще се запознаят с изискванията на Регламенти 2021/2115 и 2021/2116 на Европейския парламент и Съвета от декември 2021 г. относно въвеждането на нов механизъм, проследяващ спазването от страна на земеделските стопани - бенефициенти по Общата селскостопанска политика, на стандартите по отношение на прозрачни и предвидими условия на труд и социалните изисквания за здраве и безопасност.
Ще бъдат разяснени още и особености на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа, изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд използването на онлайн инструментите за оценка на риска, процедурите в случай на трудова злополука, както и практически аспекти на трудовите правоотношения.
 

 

Детайли
снимка ДФЗ архив
18.09.2023 г.
До 6 октомври могат да се подават заявления за пропадналите площи

Финансов ресурс за 2023 г. в размер на 22 100 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ утвърди УС на ДФЗ и обявиха на сайта си.
От днес до 6 октомври 2023 г. стопаните могат да подават заявления за помощта в отдел „ПСМП” към областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие”. Изплащането на помощта е до 27 октомври 2023 г.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия през 2023 г.

Финансовата подкрепа по помощта се предоставя на производители, претърпели щети в резултат от измръзване, слана, пороен дъжд, проливен дъжд, продължителен дъжд, наводнение, градушка, суша, засушаване.

Детайли
протест
13.09.2023 г.
АКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СТАРТИРА СЪЮЗА НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ

Активни стачни действия започва СДО, решиха членовете на управителния съвет днес. Протестът е част от мащабна национална организация на земеделци и е по повод цялостната политика, която води Правителството на земеденилието и храните.

СДО се присъединява към исканията на браншовите организации и земеделски производители от сектор „Плодове и зеленчуци“.

Както вече писахме, част от исканията на бранша включват незабавно изплащане на втората част от помощта „Украйна“ в пълен размер, както и незабавно изплащане на помощ за производители със 100 % пропаднали площи.

Детайли