Обвързано подпомагане за плодове Кампания 2022

Обвързано 2022
27.05.2022 г.
Схемите за обвързано подпомагане за плодове припомням са две:
- за плодове - СП (основна група)
- за плодове - Сливи и десертно грозде (СП- други)


Право на подпомагане по схемите имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които  отглеждат следните видове култури:
Ябълки; Круши ; Кайсии/зарзали; Праскови/нектарини; Череши; Вишни; Ягоди; Малини.
- Стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 хектара допустими площи (заедно или по отделно)
- Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП.
- Минималната площ на парцела с плодове от горепосочените видове е 0,1 ха;
- от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.
КУЛТУРА  ДОБИВ кг/ха
Ябълки 11 914
Круши 5 922
Кайсии/Зарзали 4 970
Праскови/Нектарини 7 500
Череши 4 700
Вишни 3 718
Ягоди 4 980
Малини 3 300
Сливи 6 246
Десертни грозде 4 500

Размерът на помощта по схемата се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали минималното количество плодове и са представили доказателства за това. Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я ха.
Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните култури.
Такива документи са:
1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.
Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2022 трябва да са издадени в периода 1 януари 2022 г.-31 декември 2022 г.

Министерството на земеделието и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

ВАЖНО! Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2022, в периода 1 до 31 декември 2022 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.