Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се подават в нова информационна система

31.01.2024 г.
Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се отчитат в нова информационна система, съобщават на сайта си  РИОСВ - Русе. При извършване на дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове вече следва да се представят годишните справки за използваните количества в предходната година до 31 март на настоящата. Това ще става по електронен път, считано от началото на тази година в новосъздадената информационна система на ИАОС, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg . 
На територията на РИОСВ-Русе такова задължение съгласно специализирана наредба имат над 200 лица, в т.ч. дистрибутори, сервизни техници и оператори на оборудване, съдържащо над 3 кг ФПГ.
Допълнителна информация, касаеща задължените лица е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/16227-vazduh
*Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.