От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата за зимните пръскания за 2023 година

..
22.02.2023 г.
Подпомагат се разходи до 324 лева на хектар с ДДС за продуктите за растителна защита за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата.
Съгласно изискването за наличие на стимулиращ ефект в чл. 6, ал. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г., се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени от подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ⚠️ При подаване на заявлението да се представи на място Анкетната карта от пререгистрацията

- Срок за подаване на заявления: от 23 февруари до 17 март 2023 г.
- Срок за отчитане и представяне на документи за закупени ПРЗ: до 19 май 2023 г..
- Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
Необходими съпътващи документи за подаване на заявление за пролет '23:
1. При кандидатстване за пролетните третирания: анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2022-2023 г., с посочени площи, за които се кандидатства. За целта ЗП следва да предостави информация за УИНЗП.
2. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта - само за регистрирани по ТЗ;
3. Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.
4. Пълномощно по образец, в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.
ДФЗ проверява служебно:
а) дали бенефициера има изискуеми задължения към Фонда.
б) актуална регистрация за земеделския стопанин.
в) анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2022-2023 г. от регистъра на МЗм по Наредба 3 от 1999 - необходимо е предоставяне на УИНЗП;
г) открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност, открито производство по ликвидация;
д) наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. В случай на наличие на задължения на кандидата се изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото за погасяване на задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициера не подлежи на подпомагане.
Указания за прилагане на схемата 48.09 KB (docx) Свали