От днес тръгва приема за отстъпка от акциза на горивата за земеделците

Акциз 2022
29.08.2022 г.
От 29 август до 21 септември ще е приема по държавната „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
За Кампания 2022 фермерите ще получат до 100 млн. лв. отстъпка от акциза за газьола. Така беше и за Кампания 2021, когато подпомагане получиха 12 214 стопани при ставка от 0,43 лв./л. Първият транш от близо 89 млн. лв., представляващи 90,24 % от одобрения размер на държавната помощ, бе преведен на 11 ноември 2021 г., а вторият – на 19 януари 2022 г.
Бенефициети на помощта са всички: 
Земеделски стопани осъществяващи механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Бенефициетите трябва да отговарят на следните изисквания:
- Земеделските стопани следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № - Да нямат изискуеми публични задължения; / удостоверява след служебна проверка/ 
- Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
- Да не са в производство по ликвидация;
- Да имат валидно заявление за подпомагане по СЕПП;

Механизъм за предоставяне на помощта
Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ. (Може да я изтеглите най-долу)
Закупуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите следва да бъдат издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта. Чрез това изискване се доказва, че кандидатите са заплатили акциз върху закупеното гориво, което е използвано за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
През 2022 г. се заявява за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол през 2021 г.
За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри.
За определяне на индивидуалната годишна квота се взема предвид само количеството газьол от фактури, фигуриращи в дневниците за продажби на съответните доставчици, след проверка извършена от Националната агенция за приходите.
Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:

ОСА=ОРП/∑ИГКи,
където:
ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
ОРП е общият размер на държавната помощ;
ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол е равна на частното от общия размер на държавната помощ и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година.

Средни разходни норми на дизелово гориво за механизирани дейности по култури и групи култури за една година – в литри за 1 ха, включително изкуствени и постоянни ливади
 
Групи култури / 
Код по ИСАК
Овощни видове – 220000; Семкови овощни видове – 221000; Ябълки – 221010; Круши – 221020; Дюли – 221030; Костилкови овощни видове – 222000; Сливи – 222010; Праскови/нектарини – 222020; Кайсии/зарзали – 222030; Череши – 222040; Вишни – 222050; Дрян – 222060 157,0 литри/ хектар
Ядкови (черупкови) видове – 223000; Орехи – 223010; Бадеми – 223020; Лешници – 223030; Кестени – 223040; Шам-фъстъци – 223050 49,0 литри/ хектар
Ягоди – 224010; Малини – 224020; Къпини – 224030; Френско грозде – 224040; Арония – 224050; Касис – 224060; Актинидия (киви) – 224070; Бодливо грозде – 224080; Боровинки – 224090; Смокини – 224095 135,5 литри/ хектар
Лозя – 210000; Винени – 211000; Десертни – 212000 135,5 литри/ хектар
Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти на 47.04 KB (docx) Свали
Таблица за опис на фактурите 43.46 KB (xlsx) Свали
Инструкции за попълване на таблицата 20.87 KB (docx) Свали
Указания за прилагане на държавната помощ 39.57 KB (docx) Свали