Прием по мярка за млади фермери 6.1 от 2 ноември до 6 януари

Млад фермер
04.11.2022 г.
Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. НССЗ изготвя безплатно проектни предложения за кандидатстване на младите земеделски стопани
 На 2.11.2022 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)
 Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).
Срок за подаване на проектни предложения по подмярка 6.1:
Началната дата: 02.11.2022 г.       Крайната дата: 06.01.2023 г. 17:30 часа
Основни изисквания към кандидатите:
Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително);
Да са регистрирани за първи път като земеделски стопани или да са започнали земеделска дейност с цел производство на земеделска и животинска продукция, преди не повече от 24 месеца от датата на кандидатстване;
Икономически размер на стопанството да е в границите от 8 000 до 16 000 евро СПО.
Общият размер на финансовата помощ по подмярка 6.1 за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения на млади земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.