Прием 2023 по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Застраховки
22.03.2023 г.
Земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, актуалните указания бяха публикувани на 21 Март.  Приемът  е придвиден да продължи до 9 юни. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда.
   В случай на пренотифициране на помощта и след получаване на окончателен номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, посочените срокове ще бъдат удължени. Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.
Важно !!! При застраховане на нови площи, бенифициента трябва да предостави анкетен формуляр с описаните нови площи.
   Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:
   - овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години; 
   - зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
   - зеленчукови култури над 0.3 ха;
  - етерично-маслени култури над 0.5 ха;
  - тютюн над 0.1 ха;
  - зърнени култури над 3 ха;
  - маслодайни култури над 3 ха.
   Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.
   Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.
   На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.

Документи за предоставяне на помощта

За предоставяне на помощта, земеделските стопани представят следните документи:

- Заявление за подпомагане по образец по т. 10.1., генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). В заявлението се посочва вида на засадените култури и съответните хектари към датата на кандидатстване. Декларира се, че попадат в категория малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; че за същите застрахователни рискове, земеделския стопанин не е сключил застрахователна полица с друг застраховател;

Извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

- Разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на представяне на застрахователна полица по т. 10.5. от настоящите указания. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, бенефициерът е недопустим за подпомагане, договор не се сключва и заявлението се отхвърля;

- Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;

- Таблица за използваните парцели от ИСАК, удостоверяваща земеделските парцели, обработвани от съответния земеделски стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“). При кандидатстване за трайни насаждения, до стартирането на приема по интервенциите и мерките за Директни плащания за кампания 2023, се допуска да бъде приложена таблицата за използвани парцели от ИСАК, удостоверяваща земеделските парцели, декларирани през кампания 2022 (изменение от 20.03.2023 г.);

Договор, сключен между земеделски стопанин и ДФ”Земеделие”;

- Застрахователна полица/договор – оригинал. Неразделна част към застрахователния договор/полица е приложение с идентифицирани парцели на застрахованите култури, съответстващи на посочените в удостоверението по т.10.3 от настоящите указания;

- Платежен документ (оригинал), удостоверяващ извършено плащане по полицата по банков път.

- Пълномощно по образец, нотариално заверено, в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

Можете да изтеглите от тук указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ – изменение; 67.54 KB (docx) Свали