Пропаднали площи, настъпили през 2021г. от 3 май

Пропаднали площи
27.04.2022 г.
Излязоха Указанията за према на държавната помощ "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие", настъпили през 2021г.
Указания за приема:
Срок на приема от 3 - 20 Май
Плащане до 10 Юни
Размер на помощта: за 2022г. 3 000 000лв.
Сумата се определя: за плодове е до 80% от разходите направели за отглеждането на дадена земеделска култура през съответната година. Изчислени са на база технологични карти и не са включени разходите за прибиране на реколтата и транспортиране.

Във връзка с параграф 363 от Насоки на ЕС за държавните помощи в сектор селско стопанство за 2014-2020, държавната помощ се намалява с 50%, освен ако се продоставя на земедеслкият стопанин, които са сключили застраховки, покриващи мин 50% от средногодишното му производство.
* Изключение е щетата суша, която не е елемент на застрахователно събитие.
* Изключение е и измръзване на плодни пъпки при трайни насаждения, което също не е елемент на застрахователно събитие.

Друга особенност е, ако не е заведена щета и не е определено обещетение от застрахователната компания, бенифициента не се обещетява с държавна помощ.

Разпределението на държавната помощ по култури, касаещи овощарите е:
Череши - 260 лв./дка
Сливи - 311,2 лв./дка
Кайсии - 281,52 лв./дка
Праскови - 359,84 лв./дка
Вишни - 236,8 лв./дка
Десертни лозя - 260 лв./дка
Бадем - 280 лв./дка

Кандидастването ще става в ОД на ДФ "Земеделие" със:

- Заявление, генерирано от ИСАК
- Констативен протокол за пропаднали площи - ОРИГИНАЛ
- Застрахователна полица, удостоверяваща застрах. на засегнатите площи за 2021г.
- Документ, от застрахователя, доказващ определяването на обещетението по застрах. щета в следствие на настъпило неблагоприятно климатично събитие
- справка (по образец) и приложение документи, удостоверяващи средногодишна продукция за предшестращият тригодишен период. Справката се попълва, в случай че земеделеца и трите години е имал щети.
* Служебно се прави стравка за липса на задължения, към момента на подаване.

Обхвата на помощта можете да видите в указанията, прикачени в документа по долу.

 
Указанията за према на държавната помощ Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие 1.35 MB (pdf) Свали