Регистрация на земеделски стопанин - ред и документи

ЗС
Какво трябва да знаем, при регистрация като земеделски стопанин?
Всеки ли може да се регистрира като земедеслки стопанин? - На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция/чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 29 януари 1999г./.
Първоначална регистрация на земеделски стопани (ЗС) се извършва през цялата стопанска година (стопанската година започва на 01 октомври и завършва на 30 септември).
При регистрацията си земеделският стопанин подава в съответната общинска служба по земеделие и в областна дирекция „Земеделие” попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец.
При регистрация на земеделския стопанин се издава Регистрационна карта по образец, попълнена от служителя в Областната дирекция „Земеделие”. Като регистрационен номер на ФЛ се вписва ЕГН, а за ЮЛ – ЕИК или код по БУЛСТАТ.
Хартиени формуляри на анкетната карта с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин от общинска служба по земеделие безплатно при поискване.
Предпочитана форма на изготвянето и представянето на документите за регистрация е електронният вариант, но това не е задължително изискване.

Анкетна карта - попълват се идентификационни данни на земеделския стопанин, като за документи, подадени от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, трябва да са попълнени данни за пълномощника. Информацията се сравнява с личната карта на пълномощника. На втората страница трябва да са описани ЕКАТТЕ на всички землища, за които има подадени анкетни формуляри (чл. 8, ал. 5 от Наредба № 3/1999 г). Подписът на земеделския стопанин е задължителен.
Анкетни формуляри - за всяко землище, в което земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни, се попълва отделен анкетен формуляр.
Регистрационната карта заедно с разпечатката и копие на анкетрните докумнети служат за легитимирането ми пред контролните институции.
За юридически лица необходимите документи са: 
- Удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация /валидността му е шест месеца/;
- Карта за идентификация по регистъра на БУЛСТАТ
За физически лица : 
- Лична карта;
- Карта за иденстифиркация по регистъра на БУЛСТАТ / това е за пререгистрацията/
За животновъди необходимите докумнети:
- опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар, контролиращ съответното животновъдно стопанство.
За обработващите земеделска земя:
* Докумнети, доказващи правното основание за ползване на земята: - нотариален акт /ако е собствена/, арендни договори, договор за наем, всички договори, изготвени съгласно Закона за задълженията и договорите, Закона за кооперациите;
Актуализация на данни и прекратяване на дейност
- Ежегодна в срок от 1 Октомври /за Кампания 2021 г. тя беше до 11 юни 2021 г./ се прави заверка на регистрационната карта на ЗС чрез предоставяне на документи, доказващи обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 от 29 януари 1999г., съдържащи се в регистъра, не е задължителна, когато през съответната година не са настъпили промени в тях. В такива случаи за заверка на регистрационната карта земеделеца подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията в сроковете и по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 от 29 януари 1999г./.
При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3а, 4 и 7 от Наредба № 3 от 29 януари 1999г. всеки регистриран земеделски стопанин може да подаде актуализирана информация в съответната ОСЗ или ОДЗ в едномесечен срок от настъпване на промяната. 
- При непълнота или нередовност на представените документи, службите по земеделие писмено уведомява земедеслкият производител за това в 7-дневен срок от подаване на анкетните карти и анкетните формуляри и определя срок за отстраняването им не по-дълъг от 30 дни от датата на заявлението.
- При прекратяване на дейността си ЗС е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на ОДЗ за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в ОДЗ или чрез ОСЗ.
- При отписване от регистъра в случаите на прекратяване на дейността или при пропусната заверка по реда и в сроковете на чл. 11, ал. 1 или ал. 1б от Наредба № 3 от 29 януари 1999г. земеделският стопанин може да се регистрира отново през следващата стопанска година/чл. 11 от Наредба № 3 от 20 януари 1999г./.

Само регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават фенансиране  по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ „Земеделие“;
Само регистрираните земеделски стопани могат и имат право да получават съвети от Национална служба съвети в земеделието.
Само регистрирани земеделски стопани могат и имат право да продават продулцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати. Това не се отнася за борси и тържища.

***Когато при извършване на кръстосани проверки се установи застъпване на два или повече блока на земеделски стопанства, Разплащателната агенция (РА) изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителните писма със срок за явяване в съответната ОПМСП до 20 работни дни (но не по-късно от 01 декември на годината на кандидатстване). Ако някой от кандидатите за подпомагане не се яви в този срок, РА отказва да му изплати субсидия за застъпените площи и му налага санкции.
 
Тук можете да видите Оперативната процедура и повече подробности при регистрацията 123 KB (doc) Свали
Тук можете да изтеглите Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин 134.2 KB (pdf) Свали
Тук можете да изтеглите Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин 69.75 KB (pdf) Свали