Свикване на Общо отчетно годишно събрание на СДО

Годишно събрание 2023
23.01.2023 г.
Уважаеми колеги,

членове на Сдружение Съюз на дунавските овощари на основание чл. 21 (2) от устава на Сдружението, Управителният съвет  СВИКВА  Общо отчето събрание на 19 Февруари 2023г. от 10:00  часа в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927“ с. Бабово
Изложение "ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ"  се предвижда да се проведе Октомври 2023г. и няма да бъде съвместно годишното събрание на сдружението.
 

ПОКАНА

 

на основание чл. 21(2) и чл.22(3) от устава на Съюз на дунавските овощари

Общо отчетно събрание на съюз на дунавските овощари 19 Февруари 2023г.

 

Уважаеми колеги,

членове на Сдружение Съюз на дунавските овощари на основание чл. 21 (2) от устава на Сдружението, Управителният съвет  СВИКВА  Общо отчето събрание на 19 Февруари 2023г. от 10:00  часа в народно читалище Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927“ с. Бабово с адрес: село Бабово ул. Марин Павлов №17, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

10:00 – 12:00      Общо отчетно събрание на СДО

  1. Откриване.
  2. Отчет на дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2022г.
  3. Представяне и обсъждане на Годишен финансов отчет за 2022г.
  4. Анализ на състоянието към момента.
  5. Изменение и допълнение на Устава в следните части:

Изменя се: Чл. 17 (6) При неплащане на членския внос, в срок по-голям от три месеца след крайната дата, което се констатира от управителния съвет при изпълнение на финансово-отчетната му дейност.

Проект на решение: Чл. 17 (6) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Oбщото събрание на Сдружението.

  1. Представяне, обсъждане и приемане на програма за дейността на съюза за 2023г.
  2. Обсъждане и приемане на бюджет за 2023г.
  3. Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 21(7) от Устава на съюза, заседанието ще се проведе от 11:00 на същия ден.

До участие в събранието ще бъдат допускани редовни членове и кандидат-членове на Сдружение Съюз на Дунавските овощари.  Съгласно чл. 15 (4) всеки един член има право да прави предложения и искания, касаещи дейността на съюза и може да подаде молба за допълнения към дневния ред до една седмица преди събранието. Ръководителят на събранието ще уведоми членовете за съответните допълнения преди откриването на заседанието. Вашите предложения изпращайте на e-mail: info@sdobg.com.

Подробна програма и информация може да намерите в сайта на Сдружението – www.sdobg.com и в страницата ни в социалните мрежи www.facebook.com/sdobg

 

Разчитаме на Вашето присъствие!

 

С уважение: 

Николай Колев – Председател на УС на СДОМожете да изтеглите поканата от тук: 922.3 KB (pdf) Свали