СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СДО НА 20 МАРТ 2021Г.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ НА  СДО НА 20 МАРТ 2021Г.
23.02.2021 г.

ПОКАНА

на основание чл. 21(2) И ЧЛ.22(3) от устава на съюз на дунавските овощари

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ НА  20 Maрт 2021Г.  

 

 Уважаеми колеги овощари членове на СДО,

Поради епидемичната обстановка причинена от COVID-19 в страната,  Общото отчетно- изборно събрание ще се проведе по ред съобразен с нея. Управителният съвет на „Съюз на Дунавските овощари”, след дълго обмисляне и съобразявайки се с всички ограничения за избягване на струпване на хора на едно място,  СВИКВА Общо отчето-изборно събрание на   20 Март 2021г.  от 10:00 часа на открито в овощната градината на член от управителният съвет  Димитър Рачев, намираща се по пътя за село Пожарево, местност Харманлъка,  гр. Тутракан.

ЗАБЕЛЕЖКА: При форсмажорни обстоятелства, удължаване на противоепидемичната извънредна обстановка наложена от държавата и затягане на противоепидемичните мерки и при забрана или невъзможност за провеждането физически на описаното място ще се проведе дистанционно с видео-конферентна връзка. Ще бъдете уведомени своевременна с SMS и в сайта на Сдружението ще бъде качена връзка за присъединяване към събитието.

 

ОБЩОТО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

10:00 - 10:30               Регистрация

10:30 – 12:00              Общо отчетно-изборно събрание на СДО

  1. Откриване.
  2. Отчет на дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2020г.
    Докладва: Николай Колев – председател  на управителния съвет;
  3. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2020г.
  4. Анализ на състоянието на сдружението към момента.
  5. Изменение и допълнение на Устава в следните части:

Изменя се: Чл.3. (1). Седалището и адресът на управление на сдружението е:  Република България, гр. Русе, ул. Църковна независимост 16 ет.13.

Проект на решение:   Чл.3. (1). Седалището и адресът на управление на сдружението е:  Република България, гр. Русе, бул. Христо Ботев №12, ет. 2.

Изменя се Чл. 21 (4). Свикването се извършва чрез писмени покани, получени от членовете на съюза не по-късно 14 дни преди датата на провеждането на събранието, връчени по някой от следните начини: 1. Поканите се връчват срещу подпис – лично или на упълномощен представител. 2. Поканите могат да се изпратят по факс, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка по постоянен адрес или адрес на управление. 3. Поканите могат да бъдат изпратени и на посочени адреси за електронна поща, като в този случай те се считат за връчени с получаване на обратно потвърждение за получаване. 4. В поканите за свикване на общо събрание задължително се посочват: дата, час, място, инициатор и дневен ред на събирането.

Проект на решение: Чл. 21 (4). Свикването се извършва чрез покана, която  се обявява в      регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В поканите за свикване на общо събрание задължително се посочват: дата, час, място, инициатор и дневен ред на събранието.

Изменя се Чл. 22а(13). Свиква общо отчетно - изборно събрание в срок до 2 месеца преди изтичането на мандата му. Задължителни точки в дневния ред в този случай са:

1. Доклад за извършената дейност в рамките на мандата му и приемането на отчета за това.
2.  Изслушване на доклада и приемане на отчета на контролния съвет.
3. Освобождаване на членовете на управителния и контролния съвет.
4. Избор на членове за нов управителен съвет.
5. Избор на председател за избрания управителен съвет.
6. Избор на членове за нов контролен съвет.
 

Проект на решение: Чл. 22а(13). Свиква общо отчетно - изборно събрание, със задължителни точки в дневния ред:

1. Доклад за извършената дейност през изтеклия  мандат на управителния съвет и приемане на отчета на управителния съвет.
2.  Доклада за извършената дейност през изтеклия мандат на контролния съвет и приемане на отчета на контролния съвет.
3. Освобождаване на членовете на управителния и контролния съвет от длъжност и от отговорност.
4. Избор на членове на нов управителен съвет.
5. Избор на председател на избрания управителен съвет.
6. Избор на членове на нов контролен съвет.
7. Избор на председател на избрания контролен съвет.

  

Доклад за извършената дейност  през изтеклия мандат на управителния съвет и приемане на отчета на управителния съвет.
Доклад за извършената дейност през изтеклия  мандат на контролния съвет и приемане на отчета на контролния съвет.
Приемане на отчета на управителния съвет и отчета контролния съвет и освобождаване на членовете им  от длъжност и от  отговорност.
Избор на членове на  управителния съвет за мандат 2021/2025.
Избор на председател на избрания управителен съвет.
Избор на  членове на контролния съвет за мандат 2021/2025.
Избор на председател на избрания контролен съвет.
Представяне, обсъждане и приемане на програма за дейността на съюза за 2021г.
Обсъждане и приемане на бюджет за 2021г.
Представяне на резултатите от проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” финансиран от Фондация „Америка за България” и продължението му със фонд от СДО.
Приветствие на гостите и дискусия.
Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 21(7) от Устава на съюза, заседанието ще се проведе от 11:00 на същото място и ден при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

До участие в събранието ще бъдат допускани редовни членове и кандидат-членове на Сдружение Съюз на Дунавските овощари.  Съгласно чл. 15 (4) всеки един член има право да прави предложения и искания, касаещи дейността на съюза и може да подаде молба за допълнения към дневния ред до една седмица преди събранието. Ръководителят на събранието ще уведоми членовете за съответните допълнения преди откриването на заседанието. Вашите предложения изпращайте на e-mail: info@sdobg.com. Подробна програма и информация може да намерите в сайта на Сдружението – www.sdobg.com и в страницата ни в социалните мрежи www.facebook.com/sdobg.

Изпращайте вашите предложения за избор на членове на Управителният и Контролният съвет на е-мейла на сдружението или лично в офис в срок до 7 дни преди датата на провеждане.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.

 

 

Разчитаме на Вашето присъствие!

С уважение:

Николай Колев

/Председател на УС/