Семинар по трудови въпроси организира Службата за съвети в земеделието

16.10.2023 г.
Обучение на тема "Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд" организират от Националната служба по съвети в земеделието на 19 октомври в Областна администрация. Участниците ще се запознаят с изискванията на Регламенти 2021/2115 и 2021/2116 на Европейския парламент и Съвета от декември 2021 г. относно въвеждането на нов механизъм, проследяващ спазването от страна на земеделските стопани - бенефициенти по Общата селскостопанска политика, на стандартите по отношение на прозрачни и предвидими условия на труд и социалните изисквания за здраве и безопасност.
Ще бъдат разяснени още и особености на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа, изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд използването на онлайн инструментите за оценка на риска, процедурите в случай на трудова злополука, както и практически аспекти на трудовите правоотношения.