След вече реалното одобрение на Стратегическият план - НПО-тата плодове и зеленчуци искаме първо годишно изменение

Стратегически план
14.12.2022 г.
Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Неправителствените организации на производителите на плодове и зеленчуци настояваме България да ползва правото си за първо годишно изменение на Стратегически план още месец януари 2023. За да не се допусне това несправедливо разпределение на бюджетите.
Какво искаме за производителите на плодове
I.Б.11 - Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове
В рамките на тази интервенция се предвижда подпомагане на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде. Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя, от която е добит и реализиран на пазара добив от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура.
С какво не сме съгласни:
Не се предвижда да бъде продължена модулацията в подпомагането, прилагана до момента, тъй като след проведен анализ по отношение на структурата на стопанствата в сектора на база заявяването за кампания 2021г. като най-актуална, се е установило, че „Има култури, при които няма нито един бенефициент с повече от 30 ха площи, примери за това са круши и ягоди. При голяма част от останалите култури броят на бенефициентите, стопанисващи над 30 ха, е незначителен - праскови/нектарини – 2; вишни – 4; десертно грозде - 6, малини – 7.‘‘ доказуемо сигурни сме , че информацията в стратегическия план не е вярна.
Искаме ДФЗ да предостави справка за 2021г на колко стопанства и на каква площ е изплатена по малката модулирана ставка общо основни овощни видове заедно със слива и десертно грозде. За всички направления по обвързано подпомагане животновъди и зеленчуци има модулирана ставка с по-високо заплащане на първите 30ха само по схемата за трайни насаждения няма заложена такава, още повече че обединявайки в една двете направления за подпомагане до момента ще доведе до увеличаване броя на стопанствата с над 30ха. За нас това е лобистко решение което няма да доведе до справедливост по отношение на най-малките стопанства. Настояваме за прилагане на модулирана ставка за първите 30ха.
Не сме съгласни с твърдението в Стратегическия план
-„ Тъй като в текущия програмен период културите сливи и десертно грозде са в отделна схема, предвид това, че за отглеждането им са необходими по-малко разходи в сравнение с останалите култури, а в новия период всички интервенцията за плодове е една, то съотношението на нивото на подпомагане за сливи и десертно грозде спрямо останалите култури е 1"
по време на почти тригодишното разискване е ТРГ по стратегическия план сме настоявали тия две култури да бъдат подпомагане с еднаква ставка както всички останали плодове и очаквахме че сме чути. От одобрения стратегически план е видно че за периода 2018-2021г при производството на тези култури имаме спад както в броя на производителите така и в площите заети със сливи и десертно грозде, и сме нетен вносител на тези овощни видове. Сливата и десертното грозде са с много ниски продажни цени и това съпоставимо с разходите им за производство ги прави не рентабилни за отглеждане. За 2021г по схемата за обвързано подпомагане производителите на сливи и десертно грозде са получили следното плащане на декар за площи до 30 ха 474,72 евро на хектар а за площи над 30 ха 316.48 евро на хектар. По новият СП заложено за всички площи от сливи и десертно грозде ставка от, 455.72 евро на хектар. По ниска от сегашната при всички увеличения на разходите за производство. По схемата за Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване залижената отавка е 434.60 евро на хектар.
Настояваме производителите на сливи и десертно грозде да се подпомагат с еднаква ставка с всички останали плодове, знаем че общото плащане на декар ще бъде намалено като плащане на декар, но това което е предложено е несправедливо.