Среща за създаване на Организация на производители на плодове на 16 Декември 2022г. – 15:00ч. в офиса на СДО

ГП
14.12.2022 г.

Среща за създаване на Организация на производители на плодове на 16 Декември 2022г. – 15:00ч. в офиса на СДО с адрес гр. Русе бул. Христо Ботев 12 ет.2

Членове на сдружението имат идеята и инициатива за създаване на Организация на производители на плодове, който има интерес да се запознае и да се включи в такава, може да заповяда на срещата

ЗАЩО И КАК ДА СЪЗДАЕМ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА НА ПРОИЗВОДИЛИ НА ПЛОДОВЕ?

Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски продукти е едно от основните направления, както на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, така и на политиката на Министерството на земеделието и храните.

Очаква се земеделските производители да се възползват от икономическите предимства, които им дава сдружаването и да повишат своята конкурентоспособност на вътрешния и международните пазари. На организациите и групите на производители се отрежда съществена роля в процеса на по-добро регулиране на веригата на доставки на храни, което да доведе до по-справедливото разпределение на добавената стойност.

Безспорна е тяхната роля в организацията на земеделските пазари, особено по отношение на договорните отношения и концентрацията на доставките. Затова с последната реформа на Общата селскостопанска политика бяха разширени възможностите, както за създаване във всички сектори на земеделието, така и за подпомагане на организациите и групите на производители.

У нас, макар и по-бавно, се забелязва засилване на интереса на земеделските производители към сдружаване и осъзнаване на ползите от него. Увеличава се броят на създадените организации и групи на производители в различни сектори на земеделието, повишат се техните пазарни възможности.

Какви са ползите от организирането на земеделските производители?

Ползи за членовете на организация на производители:

· Възможности планиране на производството;

· По-добри възможности за реализация на произведеното на по-добри цени;

· Заемане на по-силни позиции на пазара по отношение на купувачите (особено когато са супермаркети);

· Намаляване на общите производствени разходи;

· Прилагане на земеделски практики, опазващи околната среда;

· Оказване на техническа помощ на членове, като ги снабдяват с техника за обработка, за опаковане, за сортиране на продукцията и със съответната измервателна система.

Ползи за пазара:

· Концентрация на предлагането - доставки на по-големи количества;

· Постоянност на предлагането и ритмичността на доставките;

· Разнообразяване на предлагания асортимент в зависимост от търсенето;

· Контрол на качеството на предлаганите продукти, подобряване на опаковката и маркирането на продуктите.

Икономически ползи:

· По-справедливото разпределение на добавената стойност по веригата на доставка на храни. Прякото участие на ОП и ГП във веригата на доставка на храни, включително чрез съвместна продажба на продуктите, произведени от техните членове, води до увеличаване на частта от добавената стойност, която остава за земеделските производители;

· Повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски продукти както на вътрешния, така и на външните пазари;

· Възможности за проучване и въвеждане на устойчиви производствени практики и иновации;

· Възможност да се възползват от подпомагането по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), което да подобри тяхното финансово състояние и да повиши производствения им капацитет;

· Подобряване на достъпа до финансов ресурс, чрез предоставяне но колективни гаранции пред финансовите институции за всеки от членовете на организацията.