СРЕЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ НА 25 МАРТ 2023Г. – 16:00Ч. В ОФИСА НА СДО

ОП
20.03.2023 г.
СРЕЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ НА 25 МАРТ 2023Г. – 16:00Ч. В ОФИСА НА СДО С АДРЕС ГР. РУСЕ БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 12 ЕТ.2
Припомняме на колегите, който не са присъствали до сега, група от членове на сдружението имат идеята и инициатива за създаване на Организация на производители на плодове, до момента са проведени две такива срещи и се работи по идеята и етапите за създаване на такава организация, всички заинтересовани лица могат да заповядат.

ЗАЩО И КАК ДА СЪЗДАЕМ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА НА ПРОИЗВОДИЛИ НА ПЛОДОВЕ?
Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски продукти е едно от основните направления, както на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, така и на политиката на Министерството на земеделието и храните.
Очаква се земеделските производители да се възползват от икономическите предимства, които им дава сдружаването и да повишат своята конкурентоспособност на вътрешния и международните пазари. На организациите и групите на производители се отрежда съществена роля в процеса на по-добро регулиране на веригата на доставки на храни, което да доведе до по-справедливото разпределение на добавената стойност.
Безспорна е тяхната роля в организацията на земеделските пазари, особено по отношение на договорните отношения и концентрацията на доставките. Затова с последната реформа на Общата селскостопанска политика бяха разширени възможностите, както за създаване във всички сектори на земеделието, така и за подпомагане на организациите и групите на производители.
У нас, макар и по-бавно, се забелязва засилване на интереса на земеделските производители към сдружаване и осъзнаване на ползите от него. Увеличава се броят на създадените организации и групи на производители в различни сектори на земеделието, повишат се техните пазарни възможности.
КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?
Ползи за членовете на организация на производители:
· Възможности планиране на производството;
· По-добри възможности за реализация на произведеното на по-добри цени;
· Заемане на по-силни позиции на пазара по отношение на купувачите (особено когато са супермаркети);
· Намаляване на общите производствени разходи;
· Прилагане на земеделски практики, опазващи околната среда;
· Оказване на техническа помощ на членове, като ги снабдяват с техника за обработка, за опаковане, за сортиране на продукцията и със съответната измервателна система.
Ползи за пазара:
· Концентрация на предлагането - доставки на по-големи количества;
· Постоянност на предлагането и ритмичността на доставките;
· Разнообразяване на предлагания асортимент в зависимост от търсенето;
· Контрол на качеството на предлаганите продукти, подобряване на опаковката и маркирането на продуктите.
Икономически ползи:
· По-справедливото разпределение на добавената стойност по веригата на доставка на храни. Прякото участие на ОП и ГП във веригата на доставка на храни, включително чрез съвместна продажба на продуктите, произведени от техните членове, води до увеличаване на частта от добавената стойност, която остава за земеделските производители;
· Повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски продукти както на вътрешния, така и на външните пазари;
· Възможности за проучване и въвеждане на устойчиви производствени практики и иновации;
· Възможност да се възползват от подпомагането по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), което да подобри тяхното финансово състояние и да повиши производствения им капацитет;
· Подобряване на достъпа до финансов ресурс, чрез предоставяне но колективни гаранции пред финансовите институции за всеки от членовете на организацията.