Срокът за подаване на декларация с дневник за разходваната вода от кладенци е 31 януари

кладенци
06.01.2023 г.
Напомняме ви, че съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. 
Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
Срокът за подаване на декларациите е 31 януари.

Документите образци можете да мерите на сайта на Басейнова дирекция:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=192