Схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция

слана
04.04.2023 г.
Държавната помощ е до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. Действителните разходи са изчислени на база на технологична карта, която включва разходите за засяване/засаждане, напояване, наторяване, окопаване и др., без разходите за прибиране на реколтата, сушене и транспорт на продукцията.
Интензитет на производствените разходи по култури:
Фуражни култури: люцерна, зимен грах ливади за косене и постоянно затревени площи – до 80%.
Плодове, зеленчуци и етерично-маслени: бадеми, кайсии, сливи, орехи, актинидия (киви), праскови, череши, винени лозя, десертни лозя, лешници, смокини, ябълки, шипка, арония, ягоди, пъпеши, дини, краставици-оранжерийни, домати оранжерийни, картофи, фасул, домати (на открито), пипер (на открито), главесто зеле, патладжан, лавандула, маслодайна роза, лозов посадъчен материал – до 80%.
Зърнено-житни и маслодайни: пшеница, ечемик (зимен), царевица и слънчоглед – до 40%.
На подпомагане не подлежат площи със земеделски култури, невстъпили в плододаване.
Министерството на земеделието (МЗм) определя средния за страната размер на действителните разходи по т. 2.2. за съответната стопанска година за земеделски култури.
Размерът на държавната помощ по земеделски култури за единица пропаднала площ (хектар) се определя с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие”.
С цел избягване на двойно финансиране, съгласно параграф 100 от Насоки на ЕС за държавните помощи в секторите на селското и горското стопанство и селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Насоки)[1], помощ с установими допустими разходи може да се натрупва с друга държавна помощ, доколкото тези помощи се отнасят до различни, установими и приемливи разходи. Помощ с установими допустими разходи може да се натрупва с друга държавна помощ по отношение на едни и същи допустими разходи, които се припокриват отчасти или изцяло, само ако подобно съчетаване не води до надхвърляне на най-високия интензитет или размер на помощта, приложим за този вид помощ, съгласно настоящите насоки.

до 80 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури:

 

Вид култура

лева / хектар

люцерна

1 040.00

зимен грах

1 840.00

ливади за косене

280.00

постоянно затревени площи

280.00

бадеми 

4 598.00

кайсии

6 903.00

сливи

7 010.00

орехи

3 091.00

актинидия (киви)

2 964.00

праскови

7 223.00

череши

6 855.00

винени лозя

5 442.00

десертни лозя

5 840.00

лешници

3 920.00

смокини

2 000.00

ябълки

8 116.00

шипка

2 064.00

арония

1 600.00

ягоди

7 320.00

пъпеши

6 499.00

дини

6 739.00

краставици - оранжерийни

44 249.00

домати - оранжерийни

44 249.00

картофи

9 451.00

фасул

1 960.00

домати (на открито)

10 881.00

пипер (на открито)

14 167.00

главесто зеле

5 567.00

патладжан

8 024.00

лавандула

2 000.00

маслодайна роза

3 613.00

лозов посадъчен материал

46 319.00

 

б) до 40 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури:

Вид култура

лева / хектар

Пшеница

760

Ечемик (зимен)

724

Царевица

960

Слънчоглед

920

 

Ползватели.

Държавната помощ се предоставя на физически лица (ФЛ), еднолични търговци (ЕТ), юридически лица (ЮЛ), които отговарят на следните условия:

-Да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

-Земеделският стопанин–юридическо лице или едноличен търговец следва да бъде регистриран в Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) и да посочи единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на чл. 23 от ЗТР.

-Да са включени в Регистър, изготвен от МЗм, на издадените констативни протоколи на земеделски стопани за напълно пропаднали площи със земеделски култури, в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично събитие през 2022 г.

-Да нямат изискуеми задължения към Фонда. При наличие на изискуемо и ликвидно вземане на ДФ ”Земеделие” срещу кандидатстващите, помощта се прихваща съобразено с размера на задълженията им.

-Да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА
1. Неблагоприятните климатични събития, приравнени към природни бедствия се обявяват със заповед на министъра на земеделието.
2. Министърът на земеделието или оправомощено от него лице сформира постоянно действащи експертни комисии за извършване на оценка на състоянието на площите, заети със земеделски култури, на отделните земеделски стопани. Експертните комисии извършват проверки на място и издават констативни протоколи съгласно заповед на министъра на земеделието.
3. Лицата по т.3 от Раздел І Общи условия за предоставяне на помощта, които имат издадени констативни протоколи кандидатстват за подпомагане в ОД на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ).
4. ДФ ”Земеделие” обобщава приетите заявления и определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител, когато заявените средства надхвърля размера на утвърдения бюджет по схемата.
5. Дирекция „КСП” в ЦУ на ДФ „Земеделие” извършва административна проверка на база извадка от 10 % от бенефициерите. Определянето на извадката се извършва при спазване на съотношение: 40 % на база риск-анализ (при рисков фактор размер на площта, за която се кандидатства) и 60 % на случаен принцип от обхвата.
6. ДФ ”Земеделие” информира земеделските стопани за размера на изплатената държавна помощ.

 

Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия 142.5 KB (doc) Свали