Указанията за прилагане на COVID-19 мярката за 2022 г. вече са ясни

Covid
21.04.2022 г.
Указанията за прилагане на COVID-19 мярката за 2022 г. вече са разписани от мин. на земеделието най-важното, което вълнува земеделските стопани е, че помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури, няма да се искат разходни документи на последното тримесечие на 2021г. както се коментираше предходните дни по медийте.

Срокове на помощта
Срок за подаване на заявленията – от 21 април до 20 май 2022 г.
Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 27 май 2022 г.
Срок за изплащане на помощта: до 15 юни 2022 г.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022, но ще се подпомагат за установените за подпомагане площи, след извършените административни и/или проверки на място, вкл. и след проверката за реализация на продукция, по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021!
Допустими за подпомагане са земеделските стопани отглеждащи плодове и/или зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза и ориз, които през 2021 г. са с УНИЩОЖЕНИ на 100% площи и имат констативен протокол за установяване на щетата.

Максимален интензитет на помощта:

До 290 000 евро (567 191 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.

Размер на помощта за плодове и зеленчуци:
ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 040 лв./ха;
сливи и десертно грозде –1 040 лв./ха;
домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 722 лв./ха;
пипер полски – 1 400 лв./ха;
домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 12 233 лв./ха ;
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 648 лв./ха ;
картофи, лук, чесън – 1 065 лв./ха;
моркови, зеле, дини и пъпеши – 785 лв./ха;
винено грозде – 200 лв./ха;
маслодайна роза – 1 250 лв./ха;
ориз – 200 лв./ха;
Проверката е на база Регистър на издадените констативни протоколи за 2021 г., изготвен от МЗм.

Ред за кандидатстване.
Подават се заявления за подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД“Земеделие“ на МЗм по постоянен адрес на физическото лице;
Заявлението за подпомагане се разпечатва от ИСАК в два екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Датата на разпечатване и подписване на заявлението се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ.
След обобщаване на приетите заявления, ДФ „Земеделие” определя размера на помощта на всеки бенефициер при спазване условието по т. 8.5. от Раздел I на  указанията.

 
Тук можете да видите целите указания 48.67 KB (docx) Свали