Цели

Целите на СДО са да:

  • Създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции;
  • Обучава производителите в добри земеделски практики, щадящи околната среда;
  • Внедрява и изпитва нови технологии и сортове в овощарството, като използва конкурентните предимства произтичащи от географските и климатичните особености на региона;
  • Набира маркетингова информация необходима за външни пазари и свързва производителите с потребителите;
  • Подпомага членовете си с информация и обучение при кандидатстването им по различните мерки на новата ПРСР 2013-2020;
  • Осъществява дейности за планиране на производство с качествени и количествени показатели, отговарящи на търсенето на международните пазари;
  • Създава и поддържа контакти с местни или чужди лица, които биха спомогнали за осъществяване на поставените цели и задачи.
Стратегическата цел на Съюза на Дунавските овощари е развитие на конкурентноспособно производство на плодове в България, което да достигне нивото на страните - водещи производители в света, основно чрез обучение и внедряване на иновации в производството и пласмента,  които едновременно са в синхрон с принципите за опазване на околната среда и отговарят на изискванията на потребителите.