трайни насаждения

Мярка 10 2021
Мярка 10 "Агроекология и климат"
21.04.2021 г.
Мярка 10 „Агроекология и климат”: Повече информация за овощари;
Какво е необходимо при кандидатстване по направления:
„Контрол на почвената ерозия“
"Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”

 
Мярка 10
Обнародвана е Наредба №7 за прилагане на мярка 10 „Агроегология и климат“
20.04.2022 г.
В държавен вестник от 19.4.2022г. брой 31 е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020г.
Запознайте се какви са новите възможности за кандидатстване в Кампания 2022?
Каква е продължителността на новите ангажименти?
Кои ангажименти могат да бъдат удължени?
Какви са промените в изискванията и различните направления?