мярка 6.1

Млад фермер
Прием по мярка за млади фермери 6.1 от 2 ноември до 6 януари
04.11.2022 г.
Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения на млади земеделски стопани 
Срок за подаване на проектни предложения по подмярка 6.1:
Началната дата: 02.11.2022 г.       
Крайната дата: 06.01.2023 г. 17:30 часа