агроекология

Мярка 10 2021
Мярка 10 "Агроекология и климат"
21.04.2021 г.
Мярка 10 „Агроекология и климат”: Повече информация за овощари;
Какво е необходимо при кандидатстване по направления:
„Контрол на почвената ерозия“
"Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”