До 15 юли да предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения

До 15 юли да предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения
06.07.2021 г.
На основание т. IV от Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите № РД 09-216 от 12.03.2021 г., за земеделските стопани, които ще заявят за подпомагане нови площи с допустимите трайни насаждения по дейността „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения" по направление „Контрол на почвената ерозия от мярка 10 „Агроекология и климат" и съгласно чл. 46, т. 1, буква „д" от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 – 2020 г, е необходимо в срок до 15 юли да предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените лозя и/или трайни насаждения са в период на плододаване. Въпросната оценка следва да съдържа номерата на новозаявените за подпомагане по мярката парцели от ИСАК.

Информираме Ви, че такава оценка може да не се предоставя, когато:
-        целият парцел с лозя или трайни насаждения е земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията. Министерството на земеделието, храните и горите предоставя информация за тези имоти на ДФЗ – РА, до 15 юли;
-        лозята и/или трайните насаждения са създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г.
В случай че кандидатите не предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения или предоставеният документ не отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 24.02.2015 г., Държавен фонд „Земеделие" ще счита парцелите за неизбираеми за подпомагане и за тях кандидатите няма да получат финансиране.

В допълнение Ви информираме, че в случай че е избран стартиране на нов ангажимент по мярката, следва да се предостави оценка за всички площи, заявени с лозя и/или трайни насаждения, освен в случаите цитирани по-горе.