Мярка 10 "Агроекология и климат"

Мярка 10 2021
21.04.2021 г.

Мярка 10 „Агроекология и климат”

Повече информация:

Новите ангажименти, поети с подадени заявления от 2021 г., се изпълняват за срок от 1 година.  Направлянията касаещи овощарите са:

Направление „Контрол на почвената ерозия“ : противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения, поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията.
При кандидатстване за направление „Контрол на почвената ерозия” от Мярка 10 земеделският стопанин трябва да приложи:

План изготвен и заверен от дипломиран агроном с избраните противоерозионни дейности;

Диплома за висше образование на агронома, заверил плана;

За заявените площи по дейността за затревяване ще са нужни документи, които удостоверяват, че насажденията са в период на плододаване по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения.

Оценката трябва да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване. За трайни насаждения, създадени чрез проекти по ПРСР, няма да е нужна такава оценка.

Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”:
Копие от фактурата за използваният посадъчен материал за площите, заети от новосъзздадени трайни насаждания, за съответната годината подаване на заявлението.

Документ съгласно чл.25 ал.4 т.2 издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ – към заявленията по чл.8 ал.2

Размерът на годишното акроекологично плащане за прилагане на агроекологичната дейност са както следва:

за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:

- затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения - до 156 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.

по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство": за трайни насаждения – до 787,39 евро/ха;

Изискване към кандидатите за подпомагане е:

Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:

- преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.

- за опит се признава диплом за средно професионално, висше образование или образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” с квалификация земеделие. Документът за преминало обучение или наличие на опит се представя до края на 2021г.

Тук можете да прочети повече в Наредба 7 373.98 KB (pdf) Свали