Съюз на Дунавските овощари коментират срещата с министъра на земеделието по наболели въпроси за бранша

среща с министъра
27.10.2021 г.
Съюз на Дунавските овощари коментират срещата с министъра на земеделието на 27.10.2021г. по наболели въпроси за бранша.
На срещата инициирана от Сдружението присъстваха членове на управителният съвет на СДО г-н Димитър Рачев и г-н Павел Спасов от страна на агроминистерството министър проф. Бозуков и г-н Румен Яначков – началник на отдел „Държавни помощи” в дирекция „Държавни помощи и регулации” в МЗХГ. Поставените теми в дискусията бяха няколко:
Една от тях, беше най-наболялата, която не отдавна изкара овощарите на протест, а именно средствата по държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“.
Помощта е нотифицирана от Европейската комисия и държавата ни има зелена светлина за нейното прилагане, бяхме уверени, че още понеделник в най-кратки срокове ще бъде свикан Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” за да се гласуват и публикуват указанията за прилагане на помощта и условията за кандидатстване. Срока за изплащане на помощта в проекто-бюджета е до 31.12.2021 г. от страна на министерството ни увериха, че ще работят с бързи темпове и в кратки срокове, за да се изплатят максимално бързо средствата, който очакват земеделците.
Припомняме бюджетът на помощта от проекто-бюджета - общият размер до 72 000 000 лв. Бюджетът по помощта е разпределен в следните направления:
- Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 42 500 000 лв.;
- Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши) – 29 500 000 лв.
Окончателният бюджетът на помощта ще се утвърди с решение на УС на ДФ „Земеделие“.
Втората обсъждана тема беше Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. Бяхме уверени, че след като вече имат положително решение от Европейската комисия, ще работят и по двете мерки за тяхното пускане.
Указанията за прилагане на помощта, условията за кандидатстване и сроковете за изплащане ще бъдат разписани след решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”.
Припомняме на подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % пропаднали площи, засети със земеделски култури, вследствие на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия. И в двата случая, размерът на държавната помощ не надвишава 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура в страната през съответната стопанска година, както за необлагодетелстваните, така и за останалите райони.
Освен това се засегна и темата за държавната помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство”
Припомняме, че досега в разписаната наредба Максималният интензитет на помощта за плодове е 65% от стойността на застрахователната премия. Предложението от страна на служебният министър е интензитета да скочи на 75% от стойността на застрахователната премия.
Очаква се официално изпращане на покани за разговор и тристранна среща с браншовите организации и застрахователите.