Обнародвана е Наредба №7 за прилагане на мярка 10 „Агроегология и климат“

Мярка 10
20.04.2022 г.
В държавен вестник от 19.4.2022г. брой 31 е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020г.
Промените касаят текстовете както следва по направления:
„Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност “: от 2022г. ангажименти, които се удължават след изтичането им през 2021г. се изпълняват за срок от 1 година; новите ангажилменти от 2022г. ще са с продължителност 3 години;

„Контрол на почвената ерозия“ от 2022г. новите ангажименти от 2022г. ще са с продължителност 1 години; когато земеделските стопани удължават прилагането на агроекологичните дейности по направлението представят към заявлението за плащане план, заверен от дипломиран агроном с избраните противоерозионни дейности;

„Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ предоставя се възможността от поемане на 1годишен ангажимент в природни паркове, които имат утвърдени планове за управление; направени са пояснения и допълнение на правилата за допускане на животни, като земеделските стопани не извеждат по-голям брой от определените в разрешителните за паша – „В природните паркове се спазват забраните предвидени в чл.31 от Закона за защитените територии, както и забраните предвидени в чл.21 ал.1 когато са пиети с планове за управление“, земеделските стопани няма да могат да заявяват едни и същи парцели по направлението и по мярка 12 „Плащане по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020; за териториите на природните паркове земеделските стопани трябва да разполагат с документ за съответствие на броя и вида на животни с норните и режимите на утвърденият план на управление, издаден от директора на природният парк – копие на докумнета се прилага всяка година към заявлението за кандидатстване; в приложение 6 „Базови изисквания за различните агроекологияни направления“ се добавя „В природните паркове се спазват забраните, предвидени в чл.31 от Закона за защитените територии, както и забраните, предвидени в чл. 21 ал.1 от Закона за защитените територии, когато са приети с плановете за управление“.

„Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове важни за селското стопанство “ – новите ангажименти от 2022г. ще са с продължителност 3 години;

За всички направления, които се очаква да бъдат отворени през кампания 2023г. е допълнителен нов текст отностно клаузата за преразглеждане, във връзка с възможността земеделските стопани да се адаптират към правната рамка за следващият прпграмен период: „Ангажиментите, които продължават след текущият програмен период, се преразглеждат, за да се приспособят към правната рамка на следващият програмен период. Ако земеделските стопани не приемат да приспособят ангажиментите си към новата правна рамка, те могат да се откажат от изпълннеието на ангажимента, без да възстановяват средства.“

Ежегодно може да бъде удължавано, но не по късно от 2022г. прилагането на агроекологичните дейности по ВПС, контрол на почвената ерозия и традиционни практики за сезонна паша.

За срок от 3 години се изпълняват новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022г. по направление ВПС; опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство и опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

За срок от 1 година се изпълняват новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022г. по направление контрол на почвената ерозия и традиционни практики за сезонна паша. Крайният срок за агроекологичните обучения е 31.12.2022г.

Допълнителни са условията, при които не се одобряват заявления за участие в марка 10 „Агроекология и климат“ и хипотезите, при които ДФ „Земеделие“ намалява плащанията/или ставката изискуеми. Освен това е предвидено ДФЗ „едновременно“ да прекратява агроекологичният ангажимент и да предприема действия по възстановяване на получените финансови средства по съответното направление.

Прецезирани са текстовете относно оценката на трайните насаждения, издавана по Наредбата за базистните цени на трайните насаждения – уточнено е, че се касае за парцели и „Не се изисква предоставяне на оценка на Наредбата за базистните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че трайните насаждения са в период на прододаване , когато през предходната кампания за съответните парцели е предоставена такава или когато за предходната кампания или кампания 2022г. заявените парцели са включени и в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие.

Изрично е посочено, че след 2022г. земеделските стопани могат да подават само заявления за плащане по поети предходните години агроекологични ангажименти.
Запознайте се с целият текст на Наредба №7 за Мярка 10 541.13 KB (pdf) Свали
Заповед на министъра на земеделието за прием на заявления за кампания 2022 г. по мярка 10 „Агроекология и климат 376.08 KB (pdf) Свали